10.6.2019 vyjádření k doplněné dokumentaci EIA k propojce dálnic D7 - D8

Do 10.6.2019 bylo možné zasílat vyjádření občanů a obcí k doplněné dokumentaci posouzení vlivů na životní prostředí. 

Vyjádření Spolku Kamýk k této dokumentaci 2019

 

 

Přepracovaná dokumentace EIA k záměru Přeložka silnice II/240 (D7 - D8)  

 
Dne 6.5.2019 byla na adrese https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA1073 zveřejněna již třetí varianta dokumentace posuzování vlivu na životní prostředí (EIA) k záměru Přeložka silnice II/240 (D7 - D8) - úsek mezi rychlostní dálnicí D7, dálnicí D8 a silnicí II. třídy č. II/101.
Následně začala běžet 30 denní lhůta pro zaslání vyjádření, a to od zveřejnění na úřední desce Krajského úřadu pro Středočeský kraj dne 10.5.2019. https://www.kr-stredocesky.cz/web/urad/uredni-deska
Datum pro zasílání vyjádření veřejnosti k této přepracované dokumentaci je nejpozději k 10.6.2019. 
 
Nejpozději do 10.7.2019 lze očekávat i konání veřejného projednání dokumentace EIA, o kterém stačí informovat jen 5 pracovních dnů před jeho konáním!
 
 
 
 
 

 

9.5.2019 zasedání zastupitelstva obce Velké Přílepy

Živé vysílání i živý chat při tomto jednání Vám umožní komentovat jednání zastupitelstva už v průběhu jednání.

Hlavním bodem zasedání zastupitelstva bude představení projektu nové tělocvičny ve Velkých Přílepech ze strany jejich projektantů.

Odkaz na vysílání zasedání zastupitelstva dne 9.5.2019 od 19 hodin najdete na YouTube Spolku Kamýk zde https://www.youtube.com/

 

Program zasedání zastupitelstva 9.5.2019

Dokumenty k jednání zastupitelstva 9.5.2019

 

24.4.2019 Jižní obchvat Velkých Přílep schválen na zasedání zastupitelstva obce Velké Přílepy

Na jednání zastupitelstva obce Velké Přílepy byla dne 23.4.2019 schválena II. část studie jižního obchvatu Velkých Přílep. Jižní obchvat obce by tak měl vést trasou pod Hajnicí, kde se napojí na silnici II/240 do Statenic (I.část studie) .

Následně by II. část obchvatu měla propojit II/240 od Statenic na II/2421 až na Roztoky. Nehrozilo by tak přímé propojení Okružní ulice na II/240. Trasa této II. části obchvatu bude v nejbližší době zveřejněna na internetových stránkách obce Velké Přílepy. Případná doprava plynoucí z budoucí propojky dálnic D7-D8 tak může být svedena mimo Kladenskou a Pražskou ulici v centru obce. Tato varianta napojení na propojku dálnic nyní bude posouzena v rámci procesu posuzování vlivů na životní prostředí EIA na https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA1073 

Odkaz na vysílání zasedání zastupitelstva dne 23.4.2019 od 19 hodin najdete na YouTube Spolku Kamýk zde https://www.youtube.com/

 

 

23.4.2019 zasedání zastupitelstva obce Velké Přílepy

Živé vysílání i živý chat při tomto jednání Vám umožní komentovat jednání zastupitelstva už v průběhu jednání.

Odkaz na záznam vysílání zasedání zastupitelstva dne 23.4.2019 od 19 hodin najdete na YouTube Spolku Kamýk zde https://www.youtube.com/

 

Program zasedání zastupitelstva 23.4.2019 

Dokumenty k jednání zastupitelstva 23.4.2019

 

7.3. ZÁKAZ TRANZITU KAMIONŮ NAD 12 TUN VE VELKÝCH PŘÍLEPECH

Zastupitelé obce schválili dne 7.3.2019 vypracování projektové dokumentace společností AF - CITYPLAN s.r.o. na návrh zastupitelů za Spolek Kamýk, na omezení tranzitní dopravy nad 12t, zejména na silnicích II/240 Pražská, III/00710 a III/2406 Kladenská, III/ 2421 Roztocká, III/2407 Podmoráňská a III/24010 Svrkyňská v obci Velké Přílepy. Do konce roku 2019 by tak měl tento zákaz nabýt platnosti po schválení dotčenými úřady.

 

Schválení poptávkového řízení - omezení tranzitní dopravy nad 12t

 

7.3.2019 zasedání zastupitelstva obce Velké Přílepy

Živé vysílání i živý chat při tomto jednání Vám umožňuje komentovat jednání zastupitelstva už v průběhu jednání. Záznam zasedání zastupitelstva dne 7.3.2019 od 19 hodin není bohužel z technických důvodů dostupný.

 

Program zasedání zastupitelstva 7.3.2019

Dokumenty k jednání zastupitelstva 7.3.2019

 

 

29.1.2019 zasedání zastupitelstva obce Velké Přílepy

Živé vysílání i živý chat při tomto jednání Vám umožnil komentovat jednání zastupitelstva už v průběhu jednání.

Děkujeme za Vaše pozitivní ohlasy na toto živé vysílání. I přes otevřeně nesouhlasná vyjádření paní starostky, která zazněla v úvodu tohoto veřejného zasedání se i nadále budeme snažit zvyšovat jeho kvalitu, která by přilákala další občany ke sledovaní aktuálního dění ve vedení obce.  

Odkaz na záznam vysílání zasedání zastupitelstva ze dne 29.1.2019 od 19 hodin najdete na YouTube Spolku Kamýk zde https://www.youtube.com/

Program zasedání zastupitelstva 29.1.2019 

Dokumenty k jednání zastupitelstva 29.1.2019

 

13.12.2018 zasedání zastupitelstva obce Velké Přílepy

Dění na zastupitelstvu nově nejen ze záznamu, ale i živě z vašeho počítače, mobilního telefonu či chytré TV s internetem, a to odkudkoliv.

Živý chat při tomto jednání Vám umožní komentovat jednání zastupitelstva nebo pokládat Vaše aktuální dotazy a připomínky už v průběhu jednání. Věříme, že toto zvýšení transparentnosti jednání a komfortu sledování občané obce přivítají a zvýší se tak i zájem občanů o dění v obci.  Věříme, že nám technické podmínky v místě zasedání tj. v galerii v 1. patře restaurace U Korychů umožní posun komfortu občanů na úroveň 21. století. 

Odkaz pro záznam z živého vysílání zasedání zastupitelstva dne 13.12.2018 od 19 hodin najdete na YouTube kanále Spolku Kamýk zde https://www.youtube.com/

Program zasedání zastupitelstva 13.12.2018 

Návrhy materiálů jednání zastupitelstva 13.12.2018

 

ZÁKAZ TRANZITU KAMIONŮ NAD 12 TUN VE VELKÝCH PŘÍLEPECH

Zastupitelé obce schválili dne 22.11.2018 návrh zastupitelů za Spolek Kamýk, na omezení tranzitní dopravy nad 12t, zejména na silnicích II/240 Pražská, III/00710 a III/2406 Kladenská, III/ 2421 Roztocká, III/2407 Podmoráňská a III/24010 Svrkyňská v obci Velké Přílepy a uložili starostce obce zajistit zahájení realizace tohoto projektu a oslovit v této věci i okolní obce zatížené tranzitní dopravou zejména na silnici II/240 v úseku Kralupy n. Vlt. – Velké Přílepy – Horoměřice. Současně zastupitelstvo pověřilo starostku a Dopravní a bezpečnostní výbor obce k zajištění zpracování projektové dokumentace.

ZÁKAZ TRANZITU - detailní zpráva

ZÁKAZ TRANZITU - prezentace

 

ZÁZNAM ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA VELKÝCH PŘÍLEP ZE DNE 22.11.2018

Zasedání zastupitelstva se konalo ve čtvrtek 22. listopadu 2018 od 19 hodin v galerii v 1.patře restaurace U Korychů.

Program zasedání zastupitelstva 22.11.2018

Návrhy materiálů jednání zastupitelstva 22.11.2018

  

Občané, kteří se nemohli tohoto zasedání osobně účastnit, mohou videozáznam zasedání sledovat po kliknutí na odkaz  https://www.youtube.com/ 

 ZÁZNAM Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ NOVÉHO ZASTUPITELSTVA VELKÝCH PŘÍLEP DNE 1.11.2018

Ustavující zasedání zastupitelstva se konalo ve čtvrtek 1. listopadu 2018 od 19 do 21 hodin v sále restaurace U Korychů.

Hlavním účelem tohoto zasedání byla volba orgánů obce, tj. starosty, místostarostů, členů obecní rady a výborů obce.

 

Občané, kteří se nemohli tohoto zasedání osobně účastnit, celé jednání mohou sledovat zde na  https://www.youtube.com/ 

Zápis ustavujícího zasedání zastupitelstva 1.11.2018

 

Volba proběhla s následujícím výsledkem:

Starostka (uvolněná): Věra Čermáková (Tradice - Budoucnost)

Místostarostka (uvolněná): Mgr. Bc. Marie Válková (Tradice - Budoucnost)

Místostarosta(neuvolněný): Ing. Tomáš Hošek (Tradice - Budoucnost)

Člen rady (neuvolněný): Mgr. Libuše Smidžárová (Tradice - Budoucnost)

Člen rady (neuvolněný): Ing. Vlastimil Zaviačič (Spolek Kamýk)

Předsedové:

Finančního výboru: Bc. Josefa Daněk (Tradice - Budoucnost)

Kontrolního výboru: Ing. Petr Špindler (Spolek Kamýk)

Dopravního a bezpečnostního výboru: Doc. Ing. Michael Rykl, PhD. (Spolek Kamýk)

Sportovního výboru: Mgr. Naděžda Koštovalová (Tradice - Budoucnost)

Výboru pro životní prostředí: Ing. Martina Maršíková (Tradice - Budoucnost)

Stavebního výboru: Jan Klicpera (Tradice - Budoucnost)

Sociálního a kulturního výboru: Mgr. Eva Tluková (Tradice - Budoucnost)

 

Měsíční hrubé odměny zastupitelů:

Uvolněný starosta: 56 318 Kč (60 260 Kč - v roce 2019)

Uvolněný místostarosta: 49 560 Kč (53 029 Kč - v roce 2019)

Neuvolněný místostarosta: 23 500 Kč

Člen Rady obce: 6 758 Kč

Předseda výboru: 3 379 Kč

Člen výboru: 2 816 Kč

Člen zastupitelstva: 1 690 Kč