4.7.2024 Územní řízení III. etapy propojky dálnic D7 – D8 nadále přerušeno

Po více než dvou letech přerušení řízení, bylo dne 1.12.2023 po doplnění chybějících podkladů, vydáno rozhodnutí o pokračování územního řízení ve věci III. etapy propojky dálnic D7-D8 v úseku Chvatěruby – D8, které bylo zahájeno již v červnu 2021. Nyní je toto řízení znovu přerušeno, aktuálně do 31.10.2024. Záměr je v kolizi se společným povolením, kterým byl schválen stavební záměr: "Retail Park Kozomín". Nevhodné je také umístění stavby kanalizační stoky přes pozemky společnosti Zahradnictví flos – Cash & Carry s. r. o. z Řeže u Prahy.

Žadatel ve lhůtě do 30.6.2024 nepředložil upravenou dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí ani nová závazná stanoviska dotčených orgánů a vyjádření vlastníků/správců veřejné dopravní a technické infrastruktury, kterých se navržená změna týká. Rozhodnutí se tak znovu odkládá a je zřejmé, že jen prvostupňové územní řízení bude, kvůli chybným podkladům Středočeského kraje, trvat déle než 3 roky.


 

od

30.6.2024 Aktualizace stavů řízení propojky dálnic D7 – D8

Přehled řízení, které jsou k těmto etapám propojky dálnic vedeny:

I. etapa (D7 – Tursko) – dne 9.11.2023 nabyla účinnosti 3. aktualizace Zásad územního rozvoje s vymezením koridoru, výsledek soudního přezkumu se očekává v září 2024, územní ani stavební řízení neprobíhá

 

II. etapa (Tursko – Chvatěruby) 

Stavební povolení z roku 2021 na vodní stavby je stále nepravomocné, nejvyšší správní soud sice aktuálně zrušil rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem, současně však znovu zrušil i rozhodnutí Krajského úřadu Ústeckého kraje o zamítnutí odvolání Spolku Kamýk ze dne 6.3.2023.

Stanovisko EIA je z roku 2006; vydáno je územní rozhodnutí z roku 2011; aktuálně je od 3.5.2023 vydáno nepravomocné stavební povolení na hlavní stavbu a stále se čeká na výsledek odvolání k nadřízenému Krajskému úřadu Ústeckého kraje. 

 

III. etapa (Chvatěruby – D8) – v červnu 2021 bylo Krajským úřadem Středočeského kraje zahájeno územní řízení, v říjnu 2021 byly jeho úředníci pro podjatost vyloučeni a řízení bylo opakovaně přerušováno Ústeckým krajem, znovu bylo obnoveno po doplnění podkladů rozhodnutí až od 12/2023, nyní je toto řízení znovu přerušeno, aktuálně do 30.6.2024. Záměr je v kolizi se společným povolením, kterým byl schválen stavební záměr: "Retail Park Kozomín". Nevhodné je také umístění stavby kanalizační stoky přes pozemky společnosti Zahradnictví flos – Cash & Carry s. r. o. z Řeže u Prahy.

Kvůli chybné dokumentaci úřad vyzval žadatele k předložení změny dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a k doložení nových závazných stanovisek dotčených orgánů a vyjádření vlastníků/správců veřejné dopravní a technické infrastruktury, kterých se navržená změna týká.

 

IV. etapa (Obchvat Velkých Přílep)

1. úsek (Lichoceves – Statenice) dne 9.11.2023 nabyla účinnosti 3. aktualizace Zásad územního rozvoje, výsledek soudního přezkumu se očekává v září 2024, územní ani stavební řízení neprobíhá

2. úsek (Statenice – Roztoky) souhlasné stanovisko EIA vydáno 7/2023, proběhlo první veřejné projednání 16. aktualizace ZÚR, čeká se na vyhlášení druhého veřejného projednání po vypracování aktualizované dokumentace 16. aktualizace zásad územního rozvoje, 2. úsek tak stále není zahrnut v krajských územních plánech a jejich vydání je očekáváno v roce 2025, územní ani stavební řízení neprobíhá

Výstavba i zprovoznění všech etap je plánováno najednou. Ani jedna etapa však nemá, ani po 20 letech příprav, platná stavební povolení. 


27.6.2024 Krajský úřad Středočeského kraje nebyl úspěšný s kasační stížností

Nejvyšší správní soud (NSS) rozhodl ve svém rozsudku ve věci zákonnosti vodoprávního řízení na stavbu Obchvatu Kralup nad Vltavou. Ve věci nebyl Krajský úřad z pohledu celkového výsledku úspěšný, neboť se domáhal toho, aby konečným výsledkem řízení před správními soudy bylo zamítnutí žaloby. Nejvyšší správní soud sice zrušil rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem, současně však znovu zrušil i rozhodnutí Krajského úřadu Ústeckého kraje o zamítnutí odvolání Spolku Kamýk ze dne 6.3.2023.

Dle NSS tak v průběhu správní řízení pochybilo jak Ministerstvo životního prostředí, které řádně nepřezkoumalo prodloužení stanoviska EIA z roku 2019 a nevypořádalo veškeré námitky, tak i Krajský úřad Ústeckého kraje, který se dle soudu nepokusil v návaznosti na stanovisko ministerstva zajistit vypořádání námitek i Krajský soud v Ústí nad Labem, který se námitkami nemohl dle NSS zabývat v situaci, kdy námitky nebyly přezkoumány ve správním řízení.

Podstatná je dle Krajského soudu v Ústí nad Labem změna významu krajiny, kterou vyhlášení přírodního parku vyjadřuje. V tomto názoru nespatřuje Nejvyšší správní soud vnitřní rozpor způsobující nepřezkoumatelnost napadeného rozsudku. 

Tento řetězec nezákonností úřadů tak vedl NSS k vrácení věci zpět Krajskému úřadu Ústeckého kraje k dalšímu řízení, ve kterém budou správní orgány vázány právním názorem vysloveným v tomto rozsudkuStavební povolení MÚ Roudnice nad Labem z 22.11.2021 tak není stále pravomocné a musí být znovu řádně posouzeno odvolání Spolku Kamýk ve věci.


 

 

17.6.2023 Ve Statenicích se chystá referendum o plánované výstavbě

Přípravný výbor místního referenda aktuálně sbírá podpisy pro vyhlášení místního referenda jehož cílem je rozumný rozvoj obce, doplněný o občanskou vybavenost přiměřenou velikosti města s 8000 obyvateli (školka, škola, sociální a pečovatelské služby, sběrný dvůr, hřbitov, pošta atd). Organizátorům vadí zejména chybějící základní škola a neřešená dopravní situace s již vyčerpanou kapacitou silnice II/240. Proto jsou pro referendum navrženy dvě otázky.

Požadujete, aby orgány obce Statenice v samostatné působnosti učinily veškeré možné kroky k tomu, aby v rámci developerských projektů v obci vznikla adekvátní občanská vybavenost (zejména základní škola)?

Požadujete, aby orgány obce Statenice v samostatné působnosti učinily veškeré možné kroky k tomu, aby zahájení rezidenční výstavby v rozvojových plochách Z02, Z13a, Z13b územního plánu obce Statenice byla podmíněna předchozí kolaudací Přeložky silnice II/240 (D7-D8) - úsek mezi dálnicí D7, dálnicí D8 a silnicí II. třídy č.II/101?”

Vedení obce Statenice v reakci na zahájený sběr podpisů vydalo dokument ODVOLÁNÍ PODPISU V RÁMCI MÍSTNÍHO REFERENDA. V něm označuje souhlas s konáním referenda za nesplnitelné podmínky, které mohou vážně poškodit Statenice. Referendum má údajně jediný cíl, a to konzervovat Statenice formou kladení nesmyslných a nesplnitelných podmínek. Dokonce vedení Statenic nabádá i k nezákonnému odvolání podpisů na podpisových arších např. doručením na podatelnu obce či formou emailu, což je v přímém rozporu se zákonem o místním referendu, který takový postup vůbec neumožňuje!

Iniciátoři referenda tak musí sesbírat minimálně 330 platných podpisů obyvatel obce, aby mohli předložit žádost o vyhlášení místního referenda zastupitelstvu obce, které má potom povinnost jej projednat a vyhlásit. V případě, že tuto povinnost zastupitelstvo neschválí, což lze vzhledem k aktuálnímu přístupu vedení obce k této iniciativě občanů předpokládat, může toto rozhodnutí nahradit svým usnesením i příslušný Krajský soud v Praze.


9.4.2024 Územní řízení III. etapy propojky dálnic D7 – D8 znovu přerušeno

Po více než dvou letech přerušení řízení, bylo dne 1.12.2023 po doplnění chybějících podkladů, vydáno rozhodnutí o pokračování územního řízení ve věci III. etapy propojky dálnic D7-D8 v úseku Chvatěruby – D8, které bylo zahájeno již v červnu 2021. Nyní je toto řízení znovu přerušeno, zatím do 30.6.2024. Důvod je však velmi kuriózní a neobvyklý. Záměr je v kolizi se společným povolením, kterým byl schválen stavební záměr: "Retail Park Kozomín". Nevhodné je také umístění stavby kanalizační stoky přes pozemky společnosti Zahradnictví flos – Cash & Carry s. r. o. z Řeže u Prahy.

Kvůli chybné dokumentaci, tak úřad nyní vyzval žadatele k předložení změny dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a k doložení nových závazných stanovisek dotčených orgánů a vyjádření vlastníků/správců veřejné dopravní a technické infrastruktury, kterých se navržená změna týká. Rozhodnutí se tak znovu odkládá a je zřejmé, že jen prvostupňové územní řízení bude, kvůli chybným podkladům Středočeského kraje, trvat déle než 3 roky.

Opakované prodloužení tohoto přerušení na mnohem delší dobu lze již nyní předpokládat, vydání nových závazných stanovisek totiž bude, po vypracování a předložení nové dokumentace, trvat úřadům rozhodně déle než do 30.6.2024. Středočeský kraj tak dlouhodobě nezvládá projektovou přípravu ani tohoto záměru a politická reprezentace tuto neschopnost pověřených úředníků dlouhodobě ignoruje a obhajuje. Ani jedna etapa záměru propojky dálnic D7 - D8, který má být stavěn celý najednou, tak nemá ani po 20 letech příprav jediné pravomocné stavební povolení.


 

2.4.2024 Konec letadel nad Velkými Přílepy

Od počátku dubna Letiště Praha obnovilo platnost protihlukových postupů a při východním směru větru musí opět letadla udržovat letový prostor až na průletový bod za Roztoky. Pozastaveny byly tyto postupy od 7.7.2020. Letadla tak již nemohou opustit letový prostor. Nad Velkými Přílepy tak již průlety letadel opět povoleny nejsou. Nyní musí Letiště Praha do 26. října 2026 získat stavební povolení na plánovanou paralelní dráhu. Do tohoto data bylo prodlouženo souhlasné stanovisko vlivů na životní prostředí EIA a nelze jej již dále prodloužit. Noční provoz letiště tak bude zastaven až po uvedení paralelní dráhy do provozu. S jejím budováním se počítá v letech 2028 – 2031.


 

23.2.2024 Veřejné projednání vymezení koridoru druhé části obchvatu Velkých Přílep

Krajský úřad Středočeského kraje zveřejnil pozvánku na veřejné projednání návrhu 16. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje, který vymezuje koridor pro veřejně prospěšnou stavbu pozemní komunikace „Velké Přílepy, obchvat, část 2".

Veřejné projednání se bude konat ve středu dne 10.4.2024 od 9:00 v budově Krajského úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5, v zasedací místnosti (1. patro, číslo dveří 1088) a zároveň bude živě přenášeno na odkazu uvedeném na internetových stránkách Krajského úřadu Středočeského kraje: https://stredoceskykraj.cz/web/uzemni-planovani/verejne-projednani-zur-sk

Každý může k dokumentaci záměru vyjádřit své připomínky nejpozději do 7 dnů od veřejného projednání, tj. do 17.4.2024.

Od loňského roku má záměr v informačním systému EIA zveřejněn posudek EIA i souhlasné závazné stanovisko vlivu na životní prostředí.  Celkem bylo stanoveno 34 podmínek pro další navazující řízení (územní a stavební). Navazující řízení může být zahájeno až bude vymezení koridoru pro stavbu „Velké Přílepy, obchvat, část 2" schváleno zastupitelstvem a zveřejněno na úřední desce, což lze očekávat koncem roku 2024.


 

10.2.2024 Řízení na Obchvat Kralup je na rok přerušeno

Stavební povolení na vodní stavby Obchvatu Kralup je rozsudkem od 2.8.2023 zrušeno pro nezákonné prodloužení stanoviska vlivů na životní prostředí EIA v roce 2019. Zastaralé a neaktuální stanovisko EIA z roku 2006 upřednostňovalo variantu B, nyní však vedoucí přímo přes vyhlášený Přírodní park Okolí Okoře a Budče v roce 2011. Proto MÚ Roudnice přerušil řízení do 31.1.2025 a vyzval Krajskou správu a údržbu silnic Středočeského kraje, zastoupenou společností PRAGOPROJEKT a.s., k odstranění nedostatků žádosti, tj. k předložení nového závazného stanoviska EIA.

Místo všeobecně očekávaného urychleného zahájení nového posouzení EIA obou variant trasy obchvatu, Krajský úřad Středočeského kraje podal kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu proti rozsudku, která však nemá ve věci odkladný účinek. Tím však celé řízení o obchvatu nadále prodlužuje, protože rozhodnutí o kasační stížnosti lze očekávat až koncem roku 2024.


 

14.1.2024 Na mostě ve Statenicích KSÚS neopravila vůbec nic

Od 28.12.2023 je omezení provozu na mostě ve Statenicích na silnici II/240. Dřevěné opěrné stěny jsou poškozeny kvůli dlouhodobě zanedbané údržbě. Bohužel za více než dva týdny Krajská správa a údržba silnic na místě neudělala pro plné obnovení provozu vůbec nic! Nyní bylo zveřejněno pouze oznámení o omezení provozu do 24.2.2024 z důvodu havarijního stavu. Dříve tak opravu rozhodně nelze očekávat, navíc omezení provozu může být i prodlouženo. Správa ani údržba silnice tak bohužel ze strany majitele komunikace nadále neprobíhá a dochází k dalšímu rozšiřování poškození.


 

14.1.2024 Veřejné projednání Pražského okruhu D0 úseku 520 Březiněves - Satalice

Veřejné projednání dokumentace vlivů záměru „D0, stavba 520 Březiněves - Satalice“ na životní prostředí (EIA), se dle zveřejněného oznámení, uskuteční v pondělí 22. ledna 2024 od 15 hodin v Jižním sále Kongresového centra Praha. Tento sál má kapacitu až 600 účastníků. Na tomto jednání bude veřejnosti představen celý záměr výstavby dálnice a bude možné pokládat zpracovatelům dokumentace otázky ze strany veřejnosti. Detailní dokumentace k záměru je dostupná v informačním systému EIA pod kódem MZP500. Stavba by měla být stavěna a uvedena do provozu současně se stavbami úseků 518 a 519 z Ruzyně po Březiněves. Dle infoletáku ŘSD by tak měl být Pražský okruh zcela dokončen v roce 2030, což bohužel považujeme za velmi optimistický, spíše však zcela nereálný termín. 


 

10.1.2024 Kraj žádá o další prodloužení nezákonného stanoviska EIA na Obchvat Kralup

Stavební povolení na vodní stavby Obchvatu Kralup je rozsudkem od 8/2023 zrušeno pro nezákonné prodloužení stanoviska EIA v roce 2019. Stanovisko upřednostňovalo variantu B přes Přírodní park Okolí Okoře a Budče. Přes rozsudek soudu se Středočeský kraj nyní pokouší o další prodloužení platnosti stanoviska EIA z roku 2005 až do roku 2028, když pověřená Krajská správa a údržba silnic podala žádost na Odbor životního prostředí a zemědělství. V nejbližších týdnech se tak dozvíme, zda kraj bude pravomocný rozsudek respektovat či ignorovat.

Krajský úřad v mezidobí využil ve věci mimořádný opravný prostředek tj. kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu, která však nemá ve věci odkladný účinek. Rozhodnutí o kasační stížnosti lze, vzhledem k vytíženosti soudu, očekávat koncem roku 2024.


 

31.12.2023 Aktualizace stavu řízení propojky dálnic D7 – D8

Přehled řízení, které jsou k těmto etapám propojky dálnic vedeny:

I. etapa (D7 – Tursko) – dne 9.11.2023 nabyla účinnosti 3. aktualizace Zásad územního rozvoje s vymezením koridoru, výsledek prvního soudního přezkumu se očekává v únoru 2024, územní ani stavební řízení neprobíhá

 

II. etapa (Tursko – Chvatěruby) 

Stavební povolení na vodní stavby je rozsudkem od 8/2023 zrušeno pro nezákonné prodloužení stanoviska EIA v roce 2019, Středočeský kraj podal ve věci kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu, rozhodnutí o kasační stížnosti je očekáváno na konci roku 2024

Stanovisko EIA je z roku 2005; vydáno je územní rozhodnutí z roku 2011; aktuálně je vydáno nepravomocné stavební povolení na hlavní stavbu a čeká se na výsledek odvolání k nadřízenému Ústeckému kraji pro nezákonné prodloužení stanoviska EIA v roce 2019

 

III. etapa (Chvatěruby – D8) – v červnu 2021 bylo Krajským úřadem Středočeského kraje zahájeno územní řízení, v říjnu 2021 byly jeho úředníci pro podjatost vyloučeni a řízení bylo opakovaně přerušováno Ústeckým krajem, znovu bylo obnoveno po doplnění podkladů rozhodnutí až od 12/2023, prvoinstanční rozhodnutí je očekáváno v 1. čtvrtletí 2024

 

IV. etapa (Obchvat Velkých Přílep)

1. úsek (Lichoceves – Statenice) dne 9.11.2023 nabyla účinnosti 3. aktualizace Zásad územního rozvoje, výsledek prvního soudního přezkumu se očekává v únoru 2024, územní ani stavební řízení neprobíhá

2. úsek (Statenice – Roztoky) souhlasné stanovisko EIA vydáno 7/2023, čeká se na vypracování 16. aktualizace zásad územního rozvoje, 2. úsek tak stále není zahrnut v krajských územních plánech a její vydání je očekáváno v roce 2025, územní ani stavební řízení neprobíhá

Zprovoznění všech etap je plánováno najednou. Ani jedna etapa však nemá, ani po 20 letech příprav, platná stavební povolení. Státní fond dopravní infrastruktury vyčlenil na výstavbu celé propojky D7-D8 v roce 2017 celkem 4,7 mld. Kč. Nynější odhady již, vzhledem k navýšení cen stavebních prací, dosahují více než 6,5 mld. Kč. Na stavbu plánovaného záměru tedy chybí i potřebné finanční prostředky.


 

31.12.2023 Kyvadlové omezení dopravy ve Statenicích – Černém Vole

Úplná uzavírce mostu ve Statenicích byla od 27.12.2023 po havárii vnějších opěrných zdí u mostu na silnici II/240. Od 28.12.2023 byl obnoven provoz, pouze však ve střídavém provozu řízeným semafory. Jak je zřejmé z fotografií poškozeného dřevěného pole opěrné zdi, oprava bude muset být rozsáhlejší. V podobně špatném technickém stavu jsou i další pole této stavby. Trámy použité v opěrné stěně jsou mnohdy zcela prohnilé, prohnuté a v některých místech již zcela chybí. Omezení dopravy si tak pravděpodobně vyžádá daleko rozsáhlejší opravu než jen výměnu několika trámů. Musíme se tak připravit na dlouhé kolony v pracovních dnech na začátku roku 2024. Trasa autobusové linky 316 zůstává nezměněna, další zpoždění autobusů lze však předpokládat.


 

5.12.2023 Územní řízení III. etapy propojky dálnic D7 – D8 pokračuje

Po více než dvou letech padlo rozhodnutí o pokračování územního řízení ve věci III. etapy propojky dálnic D7-D8 v úseku Chvatěruby – D8. V červnu 2021 bylo Krajským úřadem Středočeského kraje zahájeno územní řízení, v říjnu 2021 byly jeho úředníci pro podjatost vyloučeni a řízení od té doby bez jakéhokoliv posunu probíhalo na Ústeckém krajském úřadě. V daném případě bylo územní řízení opakovaně úřadem přerušováno. Po doplnění chybějících podkladů tak odpadla překážka, pro niž bylo územní řízení přerušováno.  Nyní po doplnění chybějících podkladů mají účastníci řízení možnost se seznámit s podklady pro vydání rozhodnutí. V daném případě je územní řízení navazujícím řízením, které se vede dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA). Účastníci řízení se mohou s doplněnými podklady rozhodnutí seznámit do 3.1.2024. Následně bude prvostupňovým orgánem, tj. Krajským úřadem Ústeckého kraje rozhodnuto o této žádosti na vydání územního rozhodnutí.


  

11.11.2023 Veřejné projednání Pražského okruhu D0 (úseku 518, 519) Ruzyně - Březiněves

Veřejné projednání dokumentace vlivů záměru „D0 518, 519 Ruzyně – Březiněves“ na životní prostředí (EIA), které se konalo v pondělí 6. listopadu 2023 sále Kongresového centra Praha, se protáhlo na více než 9 hodin a skončilo až po půlnoci. Asi tři stovky účastníků projednání si vyslechli argumenty ŘSD a zpracovatele dokumentace EIA. Souhlasné stanoviska k záměru vyjádřili zástupci Hlavního města Prahy a Prahy 6.

S nesouhlasnými vyjádřeními vystoupili zástupci městských částí Prahy – Dolní Chabry, Ďáblice, Nebušice a Suchdol. Stejně jako obce Horoměřice a Zdiby. Těmto obcím se nelíbí invariantnost záměru a požadovali tak prověření regionální tzv. severní varianty Ss, vedoucí okolo Velkých Přílep. Zástupci Ministerstva dopravy a ŘSD však byla možnost posouzení této varianty, s odkazem na platné zásady územního rozvoje, jednoznačně odmítnuta. Přestože k záměru přišlo na MŽP více než 1300 vyjádření, vše nasvědčuje tomu, že v prvním čtvrtletí 2024 bude vydáno souhlasné stanovisko EIA k tomuto záměru. Současně je zřejmé, že v následných řízeních budou vydaná povolení vystavena instančnímu i soudnímu přezkumu, které celý proces povolování jistě posunou za rok 2027, kdy ŘSD velmi optimisticky plánuje oficiální zahájení stavby.

Záznam projednání je dostupný na YouTube kanále Spolku Kamýk.


 

28.10.2023 Veřejné projednání Pražského okruhu D0 (úseku 518, 519) Ruzyně - Březiněves

Veřejné projednání dokumentace vlivů záměru „D0 518, 519 Ruzyně – Březiněves“ na životní prostředí (EIA), se dle zveřejněného oznámení, uskuteční v pondělí 6. listopadu 2023 od 15 hodin v Jižním sále Kongresového centra Praha. Tento sál má kapacitu až 600 diváků. Na tomto jednání bude veřejnosti představen celý záměr výstavby dálnice a bude možné pokládat zpracovatelům dokumentace otázky ze strany veřejnosti. Detailní dokumentace k záměru je dostupná v informačním systému EIA pod kódem MZP520.


 

25.10.2023  Vydání 3. Aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje

Po čtyřech letech od zveřejnění Návrhu 3. kompletní aktualizace zásad územního rozvoje, bylo na úřední desce Středočeského kraje zveřejněno Oznámení o vydání 3. Aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje dle § 41 stavebního zákona spočívající v úplné aktualizaci. Jde o aktualizaci krajského územního plánu s velkým množstvím plánovaných záměrů, které následně středočeské obce přejímají do svých územních plánů.

Návrh obsahuje i koridory dopravních staveb ve Středočeském kraji, tj. i propojky dálnic D7-D8 v koridoru D057 – silnice II/101 a II/240, úsek Středokluky - Tursko (+ 2xMÚK) včetně 1. úseku obchvatu Velkých Přílep s napojením do nové MÚK Středokluky (D7).  Aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky na úřední desce Krajského úřadu Středočeského kraje tj. 9.11.2023.

Úplné textové i grafické znění aktualizace je dostupné na https://kr-s.cz/web/uzemni-planovani (Informace z odboru).


 

10.10.2023 Suchdol požaduje prověření severní varianty Pražského okruhu okolo Velkých Přílep

Suchdol, jako městská část Hlavního města Prahy, v rámci řízení o vlivu na životní prostředí (EIA) u části Pražského okruhu (518 a 519) mezi Ruzyní a Březiněvsí, požaduje mimo jiné i posouzení více variant včetně varianty regionální (tzv. severní - Ss). Vyplývá to ze zveřejněných připomínek na internetu. Do posouzení variant pro tranzitní a regionální dopravu opakovaně požaduje zahrnout také variantu s aglomeračním okruhem jimž má být přeložka II/240 okolo Velkých Přílep.

Z uvedeného vyjádření je tak zřejmé, že riziko přerůstání a zkapacitnění původně plánované silnice II. třídy na dálnici s uspořádáním 3+3 pruhy okolo Velkých Přílep stále nebylo definitivně zažehnáno. Již nyní je propojka dálnic D7 – D8 plánována s uspořádáním 2+1 pruh pro předjíždění pomalejších (nákladních) vozidel, s velkými mimoúrovňovými křižovatkami a náspy do výše až 7 metrů s parametry, které mnohdy nedosahují ani již existující nové silnice I. třídy, jako například silnice I/16 Velvary - Slaný. O budoucím trasování a parametrech propojky je tak i nadále nutné jednat především se zástupci Středočeského kraje, a to zejména s ohledem na odmítnutí plánované trasy v platném a závazném místním referendu ve Velkých Přílepech již v roce 2017. Veřejné projednání Pražského okruhu mezi Ruzyní a Březiněvsí se bude konat pravděpodobně počátkem listopadu 2023.


 

15.9.2023 Obchvat Kralup nad Vltavou se odkládá

Podle článku Hospodářský novin z 12.9.2023, má starosta Kralup na Vltavou a současně radní Středočeského kraje pro oblast investic Libor Lesák obavy, o několikaleté zpoždění výstavby obchvatu města. Tyto obavy jsou zcela oprávněné a jsou způsobeny aktuálním pravomocným rozsudkem Krajského soudu v Ústí nad Labem ve věci vodoprávního řízení, který rozhodl o nezákonnosti prodloužení stanoviska vlivů na životní prostředí EIA z roku 2019.

Na tuto nezákonnost upozorňoval Spolek Kamýk úřady opakovaně již několik let, avšak vždy byly tyto námitky označeny úředníky za nedůvodné. Nejde tedy o opomenutí ze strany odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Středočeského kraje, jak v článku naznačuje starosta Kralup, ale o vědomé dlouholeté ignorování nových podmínek v údolí okolo Turského potoka v katastru obce Debrno, po vyhlášení Přírodního parku okolí Okoře a Budče a prosazování urychlení výstavby záměru ze strany politiků, což vedlo až k porušení zákona. Ukazuje se, že i opakovaně namítaná podjatost krajských úředníků byla zcela opodstatněná.

Ve zveřejněném plném znění rozsudku s odůvodněním soud uvádí, že odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Středočeského kraje postupoval v roce 2019 nezákonně.

Podle soudu je evidentní, že kraj chtěl vyhlášením přírodního parku z roku 2011 zachovat původní krajinný ráz uvedeného území. „V této změně významu krajiny je nutné spatřovat změnu podmínek v dotčeném území. Vzhledem k tomu nemělo dojít k prodloužení platnosti EIA,“ uvedl ve svém rozhodnutí soud. Ten navíc poukázal, že se úředníci ani nevypořádali s tím, že podle nových studií bude mnohem vyšší intenzita dopravy, než počítá skoro 20 let stará EIA.

Nové posouzení variant trasování silnice v procesu EIA, nové územní a stavební řízení, znamená dodatečné mnohamilionové investice Krajského úřadu Středočeského kraje a další odklad výstavby, realisticky odhadovaný na 8 – 10 let.

Původní dokumentaci pro posouzení vlivů na životní prostředí, projektovou dokumentaci pro územní a stavební řízení pro Obchvat Kralup, zpracované za desítky milionů korun daňových poplatníků, je tak možné kvůli nezákonnému postupu krajského úřadu nyní "hodit do koše".

Toto jednoznačné fiasko v projektové přípravě Obchvatu Kralup nad Vltavou má tak soudem označené jasné viníky, má však i zodpovědné úředníky a politiky na Krajském úřadu Středočeského kraje a v pověřené Krajské správě a údržbě silnic.

Jde o prioritní a největší krajskou dopravní investiční akci, která je součástí plánované propojky dálnic D7 – D8. Přijmutí odpovědnosti za nezákonnost rozhodnutí a další zpoždění např. formou rezignace či odvolání se však u nás bohužel pravděpodobně nikdy nedočkáme.


 

1.9.2023 Soud vrátil přípravy Obchvatu Kralup nad Vltavou o 20 let zpět

Krajský soud v Ústí nad Labem při přezkumu zákonnosti vodoprávního řízení na stavbu Obchvatu Kralup nad Vltavou zjistil nezákonnost a nepřezkoumatelnost Stavebního povolení, vydaného MÚ Roudnice nad Labem dne 22.11.2021 i rozhodnutí o zamítnutí odvolání Spolku Kamýk ze strany Ústeckého krajského úřadu.

Ve zveřejněném plném znění rozsudku s odůvodněním soud však navíc uvádí, že odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Středočeského kraje postupoval v roce 2019 nezákonně.

Po vyhlášení Přírodního parku Okolí Okoře a Budče v roce 2011 nemělo být závazné stanovisko k posouzení vlivů na životní prostředí EIA z roku 2006 následně v roce 2019 Krajským úřadem prodlouženo. Soud uvádí, že ve změně významu krajiny je nutné spatřovat změnu podmínek v dotčeném území, v jejímž důsledku by záměr mohl mít dosud neposouzené významné vlivy na životní prostředí.

Vzhledem k tomu, že došlo v dotčeném území ke změně, v jejímž důsledku by záměr mohl mít dosud neposouzené významné vlivy na životní prostředí, nemělo dojít k prodloužení platnosti stanoviska EIA. V nesprávnosti posouzení podmínek pro prodloužení platnosti stanoviska EIA a nesprávném vydání prodloužení platnosti stanoviska spatřuje pak soud nezákonnost, která mohla mít zásadní vliv na rozhodnutí ve věci samé, neboť bez platného posouzení EIA (tedy bez prodloužení jeho platnosti) by nemohla být vydávána rozhodnutí v navazujících řízeních.

Pro další řízení ve věci záměru Obchvat Kralup nad Vltavou tak bude nutné znovu posoudit vliv záměru na životní prostředí a navržené varianty jeho trasování mimo území přírodního parku nebo přes Přírodní park Okolí Okoře a Budče, který následně nahradí záměr oznámený v roce 2004 v informačním systému CENIA pod kódem záměru STC232. Zcela nové posuzování vlivů na životní prostředí a variant trasování tak díky nezákonnému postupu Krajského úřadu Středočeského kraje způsobí i mnohaleté zpoždění v budoucí realizaci tohoto záměru, který je nedílnou součástí plánované propojky dálnic D7 - D8.


 

   

4.8.2023 Soud zrušil stavební povolení na vodní stavby Obchvatu Kralup

Vodoprávní řízení na stavbu Obchvatu Kralup nad Vltavou bylo zahájeno Městským úřadem Kralupy nad Vltavou již v roce 2020. V roce 2021 bylo pro podjatost úředníků Kralup nad Vltavou přiděleno do Roudnice nad Labem. Stavební povolení MÚ Roudnice nad Labem z 22.11.2021 i rozhodnutí o zamítnutí odvolání Spolku Kamýk ze strany Ústeckého krajského úřadu ze dne 6.3.2023, bylo nyní rozsudkem Krajského soudu v Ústí nad Labem zvráceno a pro nezákonnost zrušeno.

Aktuálně tak bylo zrušeno první soudně přezkoumávané stavební povolení, potřebné na stavbu propojky dálnic D7 - D8, na jehož nezákonnost jsme dlouhodobě úřady upozorňovali. Soud tak svým rozsudkem vrátil věc k novému řízení. Rozsah nezákonností řízení a konečné důsledky tohoto soudního rozhodnutí, budou známy po zveřejnění plného znění rozsudku s jeho odůvodněním, a to do 30 dnů od uveřejnění tohoto zkráceného rozsudku ze dne 2.8.2023. 


 

 

17.7.2023 Záměr "Velké Přílepy, obchvat" má souhlasný posudek vlivů na životní prostředí EIA

V informačním systému EIA byl zveřejněn posudek EIA i souhlasné závazné stanovisko vlivu na životní prostředí.  Celkem bylo stanoveno 34 podmínek pro další navazující řízení (územní a stavební). Vzhledem k připomínkám k záměru je důležitá zejména podmínka č. 9, která stanoví, že konečné technické řešení stavby bude v rámci projektové přípravy záměru předjednáno s obcí Velké Přílepy. Dle požadavků obce bude prověřena možnost změny stykové křižovatky v úseku 1 s ulicí Pražská na křižovatku okružní, případně jiné technické řešení, které zajistí bezpečnost a plynulost provozu a obnovení polní cesty okolo Hajnice v katastrálním území Kamýk u Velkých Přílep.

Navazující územní řízení však může být zahájeno až bude vymezení koridoru pro stavbu „Velké Přílepy, obchvat, část 2" zanesena a schválena v 16. aktualizaci zásad územního rozvoje.

Na úrovni Středočeského kraje znamená dokončení procesu pořizování této 16. aktualizace přibližně za 2 – 3 roky. Teprve následně může být zahájeno navazující územní řízení.

 


20.6.2023 Aktualizace stavu řízení na Propojku dálnic D7 – D8

Přehled správních řízení, které jsou k těmto třem etapám propojky a Obchvatu Velkých Přílep vedeny:

I. etapa (D7 – Tursko) – dne 26.6.2023 bude zastupitelstvo Středočeského kraje schvalovat vydání 3. aktualizace Zásad územního rozvoje včetně 1. úseku Obchvatu Velkých Přílep a následně ji, v obvyklé lhůtě několika měsíců, zveřejní tak aby následně nabyla účinnosti, tento koridor tak stále není od roku 2015 zahrnut v krajských plánech, územní ani stavební řízení neprobíhá

II. etapa (Tursko – Chvatěruby) – stanovisko EIA je z roku 2005; vydáno je územní rozhodnutí z roku 2011; aktuálně je vydáno nepravomocné stavební povolení a běží lhůty na případné odvolání k nadřízenému Ústeckému kraji; Stavební povolení na vodní stavby tohoto úseku je na základě žaloby aktuálně pozastaveno Krajským soudem v Ústí nad Labem a čeká se na finální výsledek soudního přezkumu v 8/2023

III. etapa (Chvatěruby – D8) – v červnu 2021 bylo Krajským úřadem Středočeského kraje zahájeno územní řízení, v říjnu 2021 byly jeho úředníci pro podjatost vyloučeni a řízení od té doby bez jakéhokoliv posunu probíhá na Ústeckém krajském úřadě, územní ani stavební řízení neprobíhá

IV. etapa (Obchvat Velkých Přílep) – 1. úsek čeká na vydání 3. aktualizace zásad územního rozvoje, 2. úsek čeká na zpracování 16. aktualizace zásad územního rozvoje a není tak stále zahrnut v krajských plánech, proběhlo veřejné projednání dokumentace EIA v 2/2023, závazné stanovisko krajského úřadu však dosud nebylo zveřejněno, územní ani stavební řízení neprobíhá

Zahájení a zprovoznění všech etap je plánováno najednou. Ani jedna etapa však nemá po téměř 20 letech příprav ukončena základní správní řízení a nemá ani potřebná stavební povolení. Na výstavbu propojky D7-D8 v minulosti Státní fond dopravní infrastruktury vyčlenil celkem 4,7 mld. Kč. Nynější odhady již, vzhledem k navýšení cen stavebních prací, hovoří o více než 6,5 mld. Kč. Na stavbu tedy chybí i potřebné finanční prostředky.


 

 

20.6.2023 Dokumentace EIA pro severní část okruhu kolem Prahy stále v nedohlednu 

Již v rozhovoru z 23.9.2022 s ministrem dopravy Kupkou zaznělo, že v únoru až březnu 2023 by měl být předložen návrh dokumentace EIA. Společná dokumentace k části 518 Ruzyně – Suchdol a 519 Suchdol – Březiněves je připravována již od konce roku 2019. Pro severní část Silničního okruhu kolem Prahy (SOKP) se tak již přes 3,5 roku čeká na návrh této dokumentace se zapracovanými připomínkami a námitkami veřejnosti a dotčených obcí, společně s návrhem kompenzačních opatření této chybějící významné dopravní stavby, která významně uleví tranzitní dopravě severně od Prahy. Jak je vidět i z tohoto příkladu, tak se politici stále drží hesla "Nikdo Vám nemůže dát více, než já Vám můžu slíbit". Slibovaný rok zprovoznění 2030 se tak již nyní opět rozplývá v nedohlednu, ale na nečinnost úřadů už jsme si u nás bohužel tak nějak zvykli. Nyní již mluvčí ŘSD hovoří o zahájení výstavby těchto úseků v roce 2028, což znamená zprovoznění v roce 2033.


 

20.6.2023 K záměru "Velké Přílepy, obchvat" se stále čeká na výsledek posouzení EIA

Veřejné projednání obchvatu Velkých Přílep se uskutečnilo již 22.2.2023. Proběhly už všechny lhůty pro zpracování posudku EIA i závazného stanoviska vlivu na životní prostředí. Zveřejněny však stále nebyly, i když zástupkyně pověřeného Jihočeského kraje slibovala zveřejnění nejpozději do 27.5.2023, jak ukládá zákon. Uvidíme jak velké zpoždění nabere tento první krok v celém procesu plánovaného záměru. Zákon totiž neukládá za zpoždění úřadům žádné sankce na rozdíl od veřejnosti či spolků, kde byť jediný den zpoždění znamená často vyřazení z dalšího projednávání.

 


19.6.2023  Vydání 3. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje

Po téměř čtyřech letech od zveřejnění Návrhu 3. kompletní aktualizace zásad územního rozvoje bude dle zveřejněné pozvánky dne 26.6.2023 zastupitelstvo Středočeského kraje schvalovat vydání 3. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje dle § 41 stavebního zákona spočívající v úplné aktualizaci. Jde o aktualizaci krajského územního plánu s velkým množstvím plánovaných záměrů, které následně středočeské obce přejímají do svých územních plánů.

Návrh obsahuje i koridory dopravních staveb ve Středočeském kraji tj. i koridoru D057 – silnice II/101 a II/240, úsek Středokluky - Tursko (+ 2xMÚK) včetně 1. úseku obchvatu Velkých Přílep s napojením do nové MÚK Středokluky (D7). 


 

13.6.2023 MÚ Roudnice nad Labem vydal stavební povolení na Obchvat Kralup 
 
Po více než dvou letech od přidělení řízení, nyní úředníci Městského úřadu v Roudnici nad Labem, vydali stavební povolení na stavbu II/240 a II/101 přeložka silnic v úseku D7-D8, II. etapa (Obchvat Kralup nad Vltavou). Nyní tak začíná běžet lhůta pro případné odvolání účastníků řízení. Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Ústeckého kraje.
 
 

21.5.2023 zasedání zastupitelstva obce Velké Přílepy

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Velké Přílepy se koná v úterý 23.5.2023 od 19.00 hodin v jídelně II. stupně ZŠ, Velké Přílepy.

 

Program zasedání:

1. Volba pracovních komisí
2. Schválení programu jednání
3. Zprávy starostky a jednotlivých výborů
4. Diskuse s občany - max. 30 min.
5. Žádost pana Ligase o odkoupení obecních pozemků za účelem narovnání historických nesrovnalostí s hranicí pozemků
6. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č. U Z S V M / S / 3 7 4 / 2 0 2 3 - H M S U
7. Obecní policie - navýšení počtu strážníků
8. Územní plán změna č. 6
9. Restaurace u Korychů
10. Česká pošta s. p. - stav pobočky v obci
11. Pořízení žacího traktoru
12. Dodatek č. 2 ke smlouvě č. 61/22 Swietelsky - ulice Pod Lesem
13. Termínované vklady
14. Žádost o příspěvek - ZUŠ Libčice
15. Rozpočtové opatření č. 4
16. Závěrečný účet obce za rok 2022
17. Schválení účetní závěrky a hospodářského výsledku obce za rok 2022
18. DODATEK č. 1 ke Smlouvě o zajišťování a financování dopravní obslužnosti
19. Různé
20. Diskuse s občany

21. Koncesní smlouva - Provozování vodohospodářské infrastruktury obce Velké Přílepy

 


 

13.4.2023 Druhý úsek obchvatu Velkých Přílep směrem na Roztoky bude doplněn do ZÚR

Po opakovaných požadavcích občanů Velkých Přílep bude 24.4.2023 projednávat zastupitelstvo Středočeského kraje zahájení pořízení 16. aktualizace zásad územního rozvoje (ZÚR) vymezení koridoru pro stavbu „Velké Přílepy, obchvat, část 2“.

Obsahem aktualizace ZÚR je vybudování 2. úseku obchvatu Velkých Přílep, který vymístí tranzitní dopravu mimo zastavěnou část obce. Začátek úseku je napojen na 1. úsek z plánované okružní křižovatky na silnici II/240 u Statenic, konec úseku je navázán na stávající stopu silnice III/2421 směrem na Roztoky. Jde však pouze o první krok v pořizování tzv. zkráceným postupem dle § 42a odst. 1 stavebního zákona. Tento „zkrácený postup“ však na úrovni Středočeského kraje znamená dokončení procesu pořizování této aktualizace přibližně za 2 – 3 roky. Teprve následně může být zahájen proces vykupování a případně vyvlastňování potřebných pozemků a navazujícího územního řízení.


  

15.3.2023 Stavební řízení k navýšení kapacity skládky Úholičky bylo přerušeno

Na úřední desce MÚ Černošice bylo zveřejněno rozhodnutí o přerušení společného změnového územního a stavebního řízení, po ústním jednání konaném dne 21.2.2023 na změnu stavby Úholičky - úprava tvaru tělesa skládky. Jde o návazné řízení k řízení EIA STC2232 k záměru Navýšení kapacity skládky Úholičky o 300 tis. m3, což znamená zvýšení skládky o 10 metrů a prodloužení navážení odpadů o cca 3 - 4 roky. Řízení bylo přerušeno do doby doplnění podkladů řízení, nejdéle však na dobu 60 dnů. Na základě našich námitek musí stavebník FCC Regios, a.s. doplnit návrh dopravních tras příjezdu k areálu skládky zahrnující širší území v okolí skládky, návrh alternativních dopravních tras pro případ uzavírek přístupových pozemních komunikací a zhodnocení navržených dopravních tras z pohledu hluku (aktualizace hlukové studie). 


 

23.2.2023 K záměru "Velké Přílepy, obchvat" proběhlo veřejné projednání

Veřejné projednání se uskutečnilo 22.2.2023 od 15.00 hodin v CVA (kino), Velké Přílepy na základě zveřejněné pozvánky. Záznam veřejného projednání je dostupný na YouTube. Lhůta pro zpracování posudku EIA byla stanovena do 7.4.2023. Posudek bude následně zveřejněn společně se závazným stanoviskem, které bude vypracováno nejpozději do 27.5.2023. Z průběhu veřejného projednání je velmi pravděpodobné souhlasné závazné stanovisko k posouzení vlivů tohoto záměru na životní prostředí. 

 


 

8.2.2023 K záměru "Velké Přílepy, obchvat" bylo svoláno veřejné projednání

Veřejné projednání se uskuteční dne 22.2.2023 od 15.00 hodin v CVA (kino), Pražská 129, Velké Přílepy na základě zveřejněné pozvánky. Tohoto veřejného projednání se může zúčastnit každý občan a může zde vyjádřit svůj názor, vznést dotaz, připomínku či námitku. Následně bude vydán posudek a závazné stanovisko ve věci. Tyto následné kroky, které umožní detailní posouzení všech vlivů na území a občany, lze předpokládat do poloviny roku 2023.

 


 

 


 

23.1.2023 Zahájeno řízení k navýšení kapacity skládky Úholičky
 
Na úřední desce MÚ Černošice bylo zveřejněno oznámení o zahájení společného řízení na změnu stavby Úholičky - úprava tvaru tělesa skládky. Jde o návazné řízení k řízení EIA STC2232 na základě souhlasného stanoviska Krajského úřad Středočeského kraje z roku 2020 k záměru Navýšení kapacity skládky Úholičky o 300 tis. m3, což znamená zvýšení skládky o 10 metrů a prodloužení navážení odpadů o cca 3 roky.  
 
V případě navýšení kapacity skládky je ukončení jejího provozu odhadováno v roce 2026, místo v roce 2023 bez navýšení kapacity. Účastníci řízení mohou uplatnit své námitky, veřejnost své připomínky a dotčené orgány závazná stanoviska nejpozději při veřejném ústním jednání dne 21.2.2023 (úterý) ve 14 hodin na místě stavby, na ploše parkoviště za vjezdem do areálu skládky Úholičky, jinak k nim nebude přihlédnuto. 

 

17.1.2023 Propojka dálnice D7 – D8 nabírá další zpoždění

Rada Středočeského kraje si ve svém programovém prohlášení z roku 2020 ve svých prioritách stanovila cíl: „Do pěti let propojíme D7 a D8 a zrealizujeme obchvat Kralup nad Vltavou a nový most přes Vltavu.“  Tedy že bude vše hotovo do roku 2025.

Tento, od samého počátku, nerealistický cíl Rada kraje oficiálně aktualizovala v novém programovém prohlášení a doplnila o poznámky: „Probíhají přípravy, ale nebude splněno do konce volebního období“ a „Plán realizace k roku 2027“.

Tolik stále těžko uvěřitelné a měněné nereálné sliby politiků, když i nový termín je zjevně nereálný, když jen stavební práce jsou plánovány na 4 roky. To by musela být stavba zahájena již letos.

Skutečné zahájení výstavby však není závislé na slibech politiků, ale na správních řízeních, které jsou k těmto třem etapám a Obchvatu Velkých Přílep vedeny:

I. etapa (D7 – Tursko) – koridor stále není od roku 2015 zahrnut v zásadách územního rozvoje kraje

II. etapa (Tursko – Chvatěruby) – stanovisko EIA z roku 2005; vydáno územní rozhodnutí z roku 2011; v roce 2018 zahájené stavební řízení na silniční stavby, bylo pro podjatost úředníků Kralup v březnu 2021 přiděleno do Roudnice nad Labem bez rozhodnutí o námitkách dodnes; vodoprávní řízení zahájené v roce 2020, bylo pro podjatost úředníků Kralup rovněž přiděleno do Roudnice nad Labem, kde již bylo rozhodnuto a odvolání od ledna 2022 řeší na Ústeckém krajském úřadě.

III. etapa (Chvatěruby – D8) – v červnu 2021 bylo Krajským úřadem středočeského kraje zahájeno územní řízení, v říjnu 2021 byly jeho úředníci pro podjatost vyloučeni a řízení nyní probíhá na Ústeckém krajském úřadě.

IV. etapa (Obchvat Velkých Přílep) – koridor není zahrnut v zásadách územního rozvoje kraje, bylo zahájeno posuzování EIA této podmíněné stavby v prosinci 2020; pro podjatost úředníků Středočeského kraje bylo rozhodnuto v listopadu 2021 o přidělení k projednání úředníkům Jihočeského kraje; v prosinci 2022 předložena dokumentace EIA k vyjádření veřejnosti.

Zahájení a zprovoznění všech etap je plánováno najednou. Ani jedna etapa však nemá po 19 letech příprav ukončena základní správní řízení, která předcházejí soutěžení stavebních společností. Na výstavbu navíc chybí potřebné finanční prostředky.

Sliby politiků jsou tak od počátku naprosto nereálné, nepravdivé a odtržené od reality. Slouží pouze k jejich zviditelnění a s reálnou připraveností stavby nemají téměř nic společného. Ve správních řízeních je navíc celá řada nezákonností, které lze prokázat až v instančním či soudním přezkumu. Stále je ignorován nesouhlas občanů Velkých Přílep s navrhovanou trasou přes katastr obce, vyslovený v platném a závazném místním referendu z roku 2017. Pověřená Krajská správa a údržba silnic tak dlouhodobě nezvládá projektovou přípravu tohoto záměru a politická reprezentace tuto neschopnost pověřených úředníků dlouhodobě ignoruje a jen opakovaně stavbu odsouvá a problémy neřeší. Vedení kraje tak nadále prosazuje zastaralou variantu silnice z počátku tohoto století, bez ohledu na budoucí projektovanou zástavbu a dopravu severozápadně od Prahy.


3.1.2023 Záměr "Lichoceves - Obec v zahradě" může mít významný vliv na životní prostředí 
 
Středočeského kraj, odbor životního prostředí a zemědělství dnes zveřejnil své rozhodnutí na základě námitek a připomínek, že záměr „Lichoceves – Obec v zahradě“ může mít významný vliv na životní prostředí a bude dále posouzen podle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí.
 
Současně ve svém rozhodnutí stanovil 16 podmínek pro zpracování dokumentace k tomuto záměru včetně aktualizací dopravně inženýrských podkladů a variantních řešení. Předložení této dokumentace v požadovaném rozsahu tak lze předpokládat koncem roku 2023, případně počátkem roku 2024.
 

2.1.2023 uvolněným zastupitelům se od 1.1.2023 zvýšily odměny

Zastupitelům obcí v ČR se od ledna 2023, na základě rozhodnutí vlády, zvýšily odměny za výkon jejich funkcí o 10%. Uvolnění členové zastupitelstva vykonávají svoji funkci v plném rozsahu a jejich odměna je pevně daná nařízením vlády. Výše odměny je tedy v takové výši, která je uvedena v tabulce s účinností od 1. 1. 2023. Samotné obce tedy o výši odměny pro uvolněné zastupitele nerozhodují. K navýšení došlo po dvouletém zmražení těchto odměn. Velké Přílepy jsou v kategorii od 3001 do 5000 obyvatel. Proto se hrubá odměna uvolněné starostky zvyšuje z 66 286 Kč na 72 915 Kč a uvolněné místostarostky z 58 332 Kč na 64 165 Kč. 

 

  

20.12.2022 K záměru "Velké Přílepy, obchvat"  byla zpracována dokumentace EIA

Dne 19.12.2022 byla zveřejněna dokumentace k posouzení vlivů na životní prostředí Obchvatu Velkých Přílep v systému EIA JHC1000. Nyní je tak prostor pro připomínky a námitky veřejnosti po dobu 30 dnů od zveřejnění na úřední desce Krajského úřadu Středočeského kraje. Podávaní námitek je možné do 20.1.2023 na adresu: Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

Následně po vyhodnocení námitek a připomínek proběhne veřejné projednání a bude vydán posudek a závazné stanovisko ve věci. Tyto následné kroky, které umožní detailní posouzení všech vlivů na území a občany, lze předpokládat v průběhu roku 2023. 

 


17.12.2022 zasedání zastupitelstva obce Velké Přílepy

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Velké Přílepy se koná v pondělí 19.12.2022 od 19.00 hodin v CVA (kino), Velké Přílepy.

Videopřenos z tohoto zasedání můžete sledovat živě nebo ze záznamu na Youtube Spolku Kamýk.

Program zasedání:

1. Volba pracovních komisí
2. Schválení programu jednání
3. Zprávy starostky a jednotlivých výborů
4. Diskuse s občany - max. 30 min.
5. Rozpočtové opatření č. 8   Rozpočtové opatření
6. Rozpočet na rok 2023   Návrh rozpočtu
7. Dotační program obce na rok 2023
8. Víceúčelové hřiště - dodatky   Dodatek č. 4   Dodatek č. 5
9. Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci

    Důvodová zpráva   Návrh vyhlášky
10. Schválení zadání koncesního řízení na provozovatele VaK   Zadávací dokumentace
11. Setkání obcí na linkách 316, 350, 409
12. Havarijní uzavření můstku ve Statenicích Černém Volu na silnici II/240.
13. Odkup vybavení po skončení nájemní smlouvy restaurace U Korychů
14. Různé
15. Diskuse s občany

  


17.11.2022 Středočeský kraj nesouhlasí se záměrem Lichoceves - Obec v zahradě
 
Rada Středočeského kraje na svém zasedání dne 10.11.2022 přijala usnesení, kterým vyjadřuje svůj nesouhlas se záměrem „Lichoceves – Obec v zahradě“ a požaduje další posuzování dle zákona 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí.
 
Středočeský kraj nesouhlasí s velkým záborem kvalitních půd a požaduje dopracovat vyhodnocení vlivů záměru na půdní prostředí. Dále požaduje podrobněji vyhodnotit dopravní zatížení vzniklé realizací záměru, a to zejména se záměry, které vznikají, či jsou plánovány, na území Hlavního města Prahy. Požaduje lépe vyhodnotit nakládání s odpadními vodami s ohledem na kumulace s ČOV obcí Tuchoměřice a Statenice. V dokumentaci také požaduje vyhodnotit trend posledních let, kdy dochází ke snížení průměrné vydatnosti toků. Středočeský kraj požaduje dopracovat problematiku fragmentace krajiny a vzniklé migrační bariéry.
 
Nesouhlas s tímto záměrem vyjádřil i MěÚ Černošice, odbor územního plánování, pro nesoulad s územním plánem obce Lichoceves. Záměr předpokládá i plochy pro středně podlažní obytnou zástavbu s využitím zejména pro bytové domy, podle územního plánu je však přípustná pouze obytná zástavba rodinných domů.
Významná část komunikací a veřejných prostranství je navrhována polohově mimo trasy dle územního plánu, sídelní zeleň vymezená v návrhu převážně ve vazbě na plochy komunikací je řešena odlišně od uspořádání ploch zeleně v územním plánu.

Záměr plánuje realizaci nového sídla a v několika etapách umístění 538 nových rodinných domů a 733 nových bytů. Plánovaný počet obyvatel do roku 2040 se tak má zvýšit ze současných 420 na celkem 3598 obyvatel.


 

 

11.11.2022 Úřad oznámil pokračování ve stavebním řízení na Obchvat Kralup 
 
Rozhodnutím Ministerstva dopravy z 31.3.2021 byli úředníci Městského úřadu v Kralupech nad Vltavou a úředníci Krajského úřadu Středočeského kraje pro podjatost vyloučeni z dalšího projednávání žádosti o stavební povolení na Obchvat Kralup nad Vltavou. Po dlouhých 20 měsících nyní pověření úředníci Městského úřadu v Roudnici nad Labem, které bylo projednáním a rozhodnutím ve věci pověřeno, konečně oznámili pokračování v tomto řízení a seznámení se s podklady řízení.  Účastníci řízení, dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a námitky, popřípadě důkazy či připomínky do 12.12.2022. Následně tak budou nejdříve v roce 2023 rozhodovat o stavebním povolení pro tuto stavbu.

 

13.10.2022 Zveřejněno Oznámení záměru Lichoceves - Obec v zahradě
 
Na internetových stránkách informačního systému MŽP EIA pro posuzování vlivu na životní prostředí pod kódem záměru STC2539 bylo dnes zveřejněno Oznámení záměru výstavby nové obce Lichoceves.

Záměr představuje realizaci nového sídla a v několika etapách umístění 538 nových rodinných domů a 733 nových bytů. Plánovaný počet obyvatel do roku 2040 se tak má zvýšit ze současných 420 na celkem 3 598 obyvatel.

Tato stavba, vzhledem ke svému rozsahu, bude nyní procházet procesem posouzení vlivů na životní prostředí EIA, kde bude moci veřejnost podávat svá vyjádření k tomuto návrhu společnosti MAISON development, a.s. Zda bude tento záměr posuzován dále podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, záleží na vyjádřeních veřejnosti a dotčených obcí, která je možné zasílat do 14.11.2022.


12.10.2022 ustavující zasedání zastupitelstva obce Velké Přílepy

První ustavující veřejné zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce Velké Přílepy se koná ve středu 19.10.2022 od 19.00 hodin v CVA (kino), Velké Přílepy.

Videopřenos z tohoto zasedání můžete sledovat živě nebo ze záznamu na Youtube Spolku Kamýk.

Program zasedání:

1. Složení slibu zastupitelů, určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2. Schválení programu jednání
3. Určení způsobu volby starosty a místostarosty
4. Volba starosty
5. Určení počtu místostarostů
6. Volba místostarosty
7. Zřízení finančního a kontrolního výboru
8. Zřízení dalších výborů, volby předsedů
9. Zřízení Rady obce
10. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
11. Podpisová oprávnění k účtům obce
12. Určení oddávajících pro matriční obvod
13. Určení zastupitele spolupracujícího s pořizovatelem územního plánu obce
14. Diskuse s občany


 

 

25.9.2022 Dokumentace EIA pro severní část okruhu kolem Prahy by měla být na jaře 2023

Jak vyplývá z rozhovoru z 23.9.2022 s ministrem dopravy Kupkou v Libčicích nad Vltavou, je aktuálně zpracovávána dokumentace vlivů na životní prostředí EIA pro severní část Silničního okruhu kolem Prahy (SOKP). Společná dokumentace k části 518 Ruzyně – Suchdol a 519 Suchdol – Březiněves je připravována již od konce roku 2019. Po více než 3 letech by tak, podle ministra Kupky, měl být v únoru až březnu příštího roku předložen návrh dokumentace EIA se zapracovanými připomínkami a námitkami veřejnosti a dotčených obcí, společně s návrhem kompenzačních opatření této chybějící významné dopravní stavby, která významně uleví tranzitní dopravě severně od Prahy.


 

24.9.2022 Výsledky voleb do zastupitelstva obce Velké Přílepy na období 2022 - 2026

Tradice - Budoucnost - 4 zastupitelé

Vize 22 - 8 zastupitelů

Spolek Kamýk - 3 zastupitelé

Kandidátní listina Kandidát
číslo název poř. příjmení, jméno, tituly věk
číslo
1 TRADICE-BUDOUCNOST 2 Hošek Tomáš Ing. 42
1 TRADICE-BUDOUCNOST 1 Čermáková Věra 69
1 TRADICE-BUDOUCNOST 3 Smidžárová Libuše Mgr. 55
1 TRADICE-BUDOUCNOST 4 Maršíková Martina Ing. 41
2 SNK VIZE 22 1 Handlová Kamila Ing. 50
2 SNK VIZE 22 2 Musilová Šárka 54
2 SNK VIZE 22 3 Hanzal Jiří 46
2 SNK VIZE 22 4 Koštoval Daniel Mgr. 50
2 SNK VIZE 22 5 Sýkora Petr Ing. arch. 45
2 SNK VIZE 22 6 Jungbauerová Kateřina Mgr. 47
2 SNK VIZE 22 7 Románková Marie Mgr. 44
2 SNK VIZE 22 8 Aulická Eva Ing. 46
3 Spolek Kamýk 1 Rykl Michael doc. Ing. Ph.D. 55
3 Spolek Kamýk 6 Kučeráková Monika Ing. Ph.D. 36
3 Spolek Kamýk 2 Zaviačič Vlastimil Ing. 48


 


 

Volební program pro obecní volby ve Velkých Přílepech

Pro vaše rozhodování před volbami dne 23. a 24. září zveřejňujeme hlavní body volebního programu, se kterým se budeme ucházet o vaše hlasy pro naše kandidáty do zastupitelstva pro období let 2022 - 2026.

Současně máte možnost se seznámit i s jednotlivými detaily volebního programu Spolku Kamýk. 


19.9.2022 zasedání zastupitelstva obce Velké Přílepy

Poslední veřejné zasedání současného zastupitelstva obce Velké Přílepy, před obecními volbami, se koná v pondělí 19.9.2022 od 19.30 hodin v CVA (kino), Velké Přílepy.

Program:

1. Volba pracovních komisí
2. Schválení programu jednání
3. Zprávy starostky a jednotlivých výborů
4. Diskuse s občany - max. 30 min.
5. Změna č. 4 ÚPnSÚ Velké Přílepy   Návrh změny
6. Veřejnoprávní smlouva o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků  Smlouva
7. Rozpočtové opatření č. 6   Návrh
8. Ceník poplatků - změna ceny za prodej dříví
9. Defibrilátory
10. Různé
11. Diskuze s občany

12. Ošetření krovů č.p. 130   Nabídka

13. Nový povrch Workoutového hřiště   Nabídky

 


 

8.8.2022 Kandidátní listina Spolku Kamýk do obecních voleb byla zaregistrována

Městský úřad Roztoky řádně zaregistroval kandidátní listinu Spolku Kamýk do obecních voleb ve Velkých Přílepech na volební období roků 2022 – 2026.

Kandidáti Spolku Kamýk tak budou podruhé usilovat o vaše hlasy do 15 členného zastupitelstva obce. Pro obec Velké Přílepy byly zaregistrovány ještě další dva subjekty Tradice – Budoucnost a Vize 22. Komunisté již kandidátní listinu, na rozdíl od minulých obecních voleb, pro další období nesestavili a voleb 23. a 24. září se účastnit nebudou.  


8.8.2022 zasedání zastupitelstva obce Velké Přílepy

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Velké Přílepy se koná v pondělí 8.8.2022 v 19 hodin v Galerii U Korychů, Pražská 45, Velké Přílepy. 

Program jednání:

1. Volba pracovních komisí
2. Schválení programu jednání
3. Chodník Podmoráňská - dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 90/21   Dodatek
4. Rozpočtové opatření č. 5 rozpočtu obce pro rok 2022   Rozpočtové opatření
5. Přijetí dotace od Ministerstva pro místní rozvoj - Obnova ulice Pod Lesem, Velké Přílepy
6. Pozemky 200/6 a 200/8 v k.ú. Kamýk u Velkých Přílep
7. Diskuse s občany
8. Různé


 

6.8.2022 Konce Aglomeračního okruhu se míjejí o 6 km

Úsek Aglomeračního okruhu Středočeského kraje propojení D8 – D7 nenavazuje na 4 km dálnice D7 na další část Aglomeračního okruhu D6 - D7 u Buštěhradu (10km). Kde asi udělali na krajském úřadu chybu?!

Přestože úsek Aglomeračního okruhu I/61 od D6 k D7 s obchvatem Kladna je již zanesen v platných zásadách územního rozvoje Středočeského kraje, je další úsek zcela nesmyslně v návrhu 3. aktualizace zásad plánován v trase o 6 km vedle.  Jde stále o prvotní návrh z roku 2008 bývalého hejtmana a nyní pravomocně odsouzeného recidivisty Davida Ratha za manipulace a přijímání úplatků při veřejných zakázkách.

Úředníci odboru územního plánování by tak měli řešit zejména smysluplnost, návaznost, propojenost a zákonnost stavby, která nenavazuje na další úsek Aglomeračního okruhu! Navržené řešení tak bohužel vůbec nespojuje sousední aglomerace Kladna a Kralup nad Vltavou. Regionu navíc stále chybí radiální napojení na budoucí Pražský okruh u Suchdola a plánované P+R parkoviště Výhledy s tramvajovou linkou do Dejvic a dále do centra Prahy, kam většina občanů regionu denně směřuje. V této věci byla po veřejném projednání podána naše námitka k 3. aktualizaci zásad územního rozvoje Středočeského kraje.     


  

5.8.2022 Středočeský kraj nemá zajištěny peníze na výstavbu propojky D7 – D8

Na financování výstavby propojky dálnic D7 a D8 je v rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury SFDI, schváleno celkem 4,7 mld. Kč. Jak vyplývá z prohlášení ministra dopravy Kupky pro ČTK a převzatého např. i portálem seznamzpravy.cz, je aktuálně odhadovaná hodnota stavby 6,5 mld. Kč a nyní ministr dopravy doufá, že celková hodnota nepřesáhne 10 mld. Kč!

Je tedy zřejmé, že již nyní na tuto stavbu chybí Středočeskému kraji financování minimálně ve výši 1,8 mld. Kč a do budoucna může tato hodnota nadále narůstat. Bude tedy nutné přepočítat i hledisko ekonomické návratnosti této stavby.

V roce 2020 se rada Středočeského kraje, včetně krajského radního a místostarosty Kralup nad Vltavou Libora Lesáka a tehdy ještě i radního pro dopravu Kupky ve svém Programovém prohlášení zavázala, že: “Do pěti let propojíme D7 a D8 a zrealizujeme obchvat Kralup nad Vltavou a nový most přes Vltavu.“ Tedy do roku 2025 bude hotovo. Nyní v rámci předvolebních PR článků se dozvídáme, že by se mohlo začít do 2-3 let a výstavba je plánována na 5 let. Rázem jsme tak v roce 2030. Tolik těžko uvěřitelné a stále měněné sliby politiků.

Skutečné zahájení výstavby všech tří úseků současně (podmínka územního rozhodnutí na obchvat Kralup), není však závislé na slibech politiků, ale na správních řízeních, které jsou k těmto třem etapám a Obchvatu Velkých Přílep (4. podmíněná etapa) vedeny:

I. etapa (D7 – Tursko) – není v zásadách územního rozvoje kraje, není proto ani zahájeno územní řízení ani stavební řízení, je jen stanovisko EIA z prosince 2019, jehož zákonnost je nyní, na žádost Ústeckého kraje, přezkoumávána Ministerstvem životního prostředí

II. etapa (Tursko – Chvatěruby) – stanovisko EIA z roku 2005; vydáno územní rozhodnutí z roku 2011; v roce 2020 zahájené stavební řízení na silniční stavby, bylo pro podjatost úředníků Kralup v březnu 2021 přiděleno do Roudnice nad Labem bez rozhodnutí o námitkách dodnes; vodoprávní řízení zahájené v roce 2020, bylo pro podjatost úředníků Kralup rovněž přiděleno do Roudnice nad Labem, kde již bylo rozhodnuto a odvolání od ledna 2022 leží na Ústeckém krajském úřadě.

III. Etapa (Chvatěruby – D8) – v červnu 2021 bylo Krajským úřadem středočeského kraje zahájeno územní řízení, v říjnu 2021 byly jeho úředníci pro podjatost vyloučeni a řízení nyní probíhá na Ústeckém kraji, ten požádal v červenci 2022 o přezkum závazných stanovisek Ministerstvo zdravotnictví (stanovisko KHS) a Ministerstvo životního prostředí (EIA).                                                                    

„IV. Etapa (Obchvat Velkých Přílep)“ – zahájeno posuzování EIA této podmíněné stavby v prosinci 2020; pro podjatost úředníků Středočeského kraje bylo rozhodnuto v listopadu 2021 o přidělení k projednání úředníkům Jihočeského kraje; není v zásadách územního rozvoje, není proto ani zahájeno územní řízení ani stavební řízení.

Ani jedna etapa tak nemá po 18 letech příprav ukončena správní řízení, která předcházejí soutěžení stavebních společností, na výstavbu nejsou finanční prostředky. Nutno podotknout, že tuto etapizaci, které se někdy také říká salámová metoda, si zvolil Středočeský kraj sám.

Sliby politiků jsou tak naprosto nereálné a nepravdivé. Slouží pouze k jejich zviditelnění před volbami a s reálnou připraveností stavby nemají téměř nic společného. Ve správních řízeních je celá řada nezákonností, které prokážeme buď v instančním či soudním přezkumu. Navíc je stále ignorován nesouhlas občanů Velkých Přílep s navrhovanou trasou z místního referenda z roku 2017.


18.7.2022 zasedání zastupitelstva obce Velké Přílepy

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Velké Přílepy se koná v pondělí 18.7.2022 v 19 hodin v Galerii U Korychů, Pražská 45, Velké Přílepy. 

Program jednání

1. Volba pracovních komisí
2. Schválení programu jednání
3. Zprávy starostky a jednotlivých výborů
4. Revitalizace parku - Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 
Smlouva o dílo  Dodatek č. 1
5. Novostavba tělocvičny - dohoda o ukončení smlouvy o dílo   Dohoda o ukončení
6. ZŠ Velké Přílepy - rozšíření místa pro vzdělávání o čp. 730 (Polyfunkční dům) Dodatek č. 9
7. Podání žádosti o dotaci na Víceúčelové hřiště
8. Nájemní smlouva - fotbalové hřiště   Nájemní smlouva
9. Dodatek ke smlouvě o svozu a odstraňování odpadu vznikajícího na území obce Velké Přílepy 
Dodatek bio  Kalkulace bio  Dodatek směsný   Kalkulace směsný
10. Pozemky 200/6 a 200/8 v k.ú. Kamýk u Velkých Přílep Souhlasné prohlášení   Kupní smlouva
11. Česká pošta s.p. - nabídka prodeje budovy  Nabídka odkoupení   Znalecký posudek
12. Diskuse s občany
13. Různé

 


23.6.2022 zasedání zastupitelstva obce Velké Přílepy

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Velké Přílepy se koná ve čtvrtek 23.6.2022 v 19 hodin v Galerii U Korychů, Pražská 45, Velké Přílepy. 

Program jednání

1. Volba pracovních komisí
2. Schválení programu jednání
3. Diskuse s občany (max.30min)
4. Závěrečný účet obce za rok 2021
5. Schválení účetní závěrky a hospodářského výsledku obce za rok 2021
6. Rozpočtové opatření č. 4 rozpočtu obce pro rok 2022
7. Prodej pozemku parc. č. 153/48 a 153/49 k.ú. Kamýk u Velkých Přílep
8. Pořízení územního plánu sídelního útvaru Velké Přílepy - aktuální stav
9. Víceúčelové hřiště v obci Velké Přílepy - dodatek smlouvy č. 2
10. Chodník Podmoráňská - dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 90/21
11. Novostavba tělocvičny
12. Ceník - pronájmy
13. ČIŽP - Želva
14. Diskuse s občany
15. Různé

16. Zprávy starostky a jednotlivých výborů
17. Výběr zhotovitele opravy kanalizace v budově I. stupně ZŠ
18. Obnova vozovky ulice Pod Lesem


 

1.6.2022 Veřejné projednání 3. aktualizace ZÚR 

Na pondělí 6.6.2022 od 10 hodin bylo svoláno povinné veřejné projednání 3. aktualizace zásad územního rozvoje Středočeského kraje. Účast na veřejném projednání bude možná osobně v budově Krajského úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5, v Zasedacím sále zastupitelstva a zároveň bude živě přenášeno na tomto odkazu uvedeném nyní i na internetových stránkách Krajského úřadu Středočeského kraje:
https://kr-s.cz/web/uzemni-planovani/3.-aktualizace-zasad-uzemniho-rozvoje-stredoceskeho-kraje

Upravený návrh koridorů k veřejnému projednání obsahuje i koridory dopravních staveb ve Středočeském kraji včetně D057 – silnice II/101 a II/240, úsek Středokluky - Tursko (+ 2xMÚK) včetně obchvatu Velkých Přílep s napojením do nové MÚK Středokluky (D7).


 

19.5.2022 zasedání zastupitelstva obce Velké Přílepy

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Velké Přílepy se koná ve čtvrtek 19.5.2022 v 19 hodin v CVA (kino), Velké Přílepy. 

1. Volba pracovních komisí
2. Schválení programu jednání
3. Zprávy starostky a jednotlivých výborů
4. Novostavba tělocvičny - návrh na optimalizaci ceny
5. Žádost o koupi pozemků parc. č. 153/48 a 153/49 k. ú. Kamýk u Velkých Přílep
6. Víceúčelové hřiště v obci Velké Přílepy - dodatek smlouvy č.1
7. Územní studie Boušovský - sever ve Statenicích (plocha Z03b)
8. 3. aktualizace ZÚR Středočeského kraje
9. Rozpočtové opatření č. 3 rozpočtu obce pro rok 2022
10. Diskuse s občany
11. Různé


2.5.2022 Po 2,5 letech bylo svoláno veřejné projednání 3. aktualizace ZÚR 

Dne 2.10.2019 zveřejnil Krajský úřad Středočeského kraje Návrh 3. kompletní aktualizace zásad územního rozvoje s výzvou k podávání připomínek a námitek veřejnosti. Jde o aktualizaci krajského územního plánu s mnoha novými záměry a koridory staveb, které následně obce přejímají do svých územních plánů.

Námitky ve věci podali i Velké Přílepy a Zástupce veřejnosti Spolek Kamýk na základě zmocnění 261 občanů obce. Zastupujeme tak občany v tomto procesu pořizování 3. aktualizace zásad územního rozvoje na základě podání námitky Zástupce veřejnosti k ZÚR. Po 2,5 letech bylo na pondělí 6.6.2022 od 10.00 hodin svoláno povinné veřejné projednání tohoto dokumentu. Účast na tomto projednání bude možná v budově Krajského úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5, v Zasedacím sále zastupitelstva
(1. patro, č. dveří 1096) a zároveň bude živě přenášeno na později doplněném odkazu uvedeném na internetových stránkách Krajského úřadu Středočeského kraje:
https://kr-s.cz/web/uzemni-planovani/3.-aktualizace-zasad-uzemniho-rozvoje-stredoceskeho-kraje

Upravený návrh koridorů k veřejnému projednání obsahuje i koridory dopravních staveb ve Středočeském kraji včetně D057 – silnice II/101 a II/240, úsek Středokluky - Tursko (+ 2xMÚK) včetně obchvatu Velkých Přílep s napojením do nové MÚK Středokluky (D7). Přes námitky občanů však není v aktualizaci doplněna východní část obchvatu Velkých Přílep tj. propojení od Statenic na Roztoky s přiloženým odůvodněním, že návaznost na Roztoky může zůstat na průtahu Velkými Přílepy, protože intenzita dopravy bude od MÚK Velké Přílepy již před vjezdem do Velkých Přílep rozdělena do dvou směrů a intenzita na průtahu tak bude již výrazně redukována vlivem jižního obchvatu.


 

22.4.2022 Proč se nová tělocvična ve Velkých Přílepech stále nestaví?

Z vyjádření starostky obce paní Čermákové na zasedání zastupitelstva 21.4.2022 vyplývá, že obec nemá připraveny všechny dokumenty k předání staveniště společnosti Raeder & Falge s.r.o., Lovosice, která vyhrála již dne 15.9.2021 výběrové řízení na tuto klíčovou stavbu za 58 023 433  Kč bez DPH. Přestože je tedy výběrové řízení ukončeno a smlouva podepsána, předem avizované zahájení výstavby od 1.4.2022 se odkládá. Pozemek je sice již od konce března stavební firmou oplocen, ale stále se na něm bohužel nic neděje. Opožděným zahájením stavebních prací tak lze, vinou nepřipravenosti vedení obce, očekávat i opožděné dokončení výstavby, která byla stavební firmou na základě podepsané smlouvy naplánována v harmonogramu prací na 1 rok.

Jak bylo potvrzeno paní starostkou, jde o problém způsobený již neplatnými závaznými stanovisky správců sítí. Aktuálně tak vše údajně stojí na neplatném závazném stanovisku k existenci plynárenských zařízení. Nebyla tak z těchto důvodů ani provedena skrývka ornice s nutným archeologickým průzkumem, který tuto stavbu opět zdrží, protože schválený harmonogram tento průzkum území neobsahuje.

Jde o největší investici obce v historii, přesto není možné tento projekt stále pro nepřipravenost dokumentů obce zahájit a konečně postavit všem dlouho slibovanou novou tělocvičnu u základní školy.


 

21.4.2022 zasedání zastupitelstva obce Velké Přílepy

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Velké Přílepy se koná ve čtvrtek 21.4.2022 v 19 hodin v Galerii U Korychů, Pražská 45, Velké Přílepy. 

 

Program jednání:

1. Volba pracovních komisí
2. Schválení programu jednání
3. Zpráva starostky a jednotlivých výborů
4. Diskuse s občany (max. 30 min.)
5. Změna č. 4 územního plánu sídelního útvaru Velké Přílepy   Návrh usnesení
6. Schválení vítěze výběrového řízení na zakázku "Obnova vozovky ulice Pod Lesem" Zadávací dokumentace  Smlouva  Nabídky
7. Pozemek 200/6 v k.ú. Kamýk u Velkých Přílep
8. Záměr prodeje pozemku parc. č. 70/56 a 240/2 v k.ú. Kamýk u Velkých Přílep
9. Rozpočtové opatření č. 2 rozpočtu obce pro rok 2022
10. Stanovení počtu členů zastupitelstva obce pro volební obdobi 2022-2026
11. Memorandum o spolupráci obcí a městských částí na severozápadě Prahy  Memorandum
12. Diskuse s občany
13. Různé


 

11.4.2022 Územní řízení na III. etapu propojky D7-D8 uvázlo na půl roku na mrtvém bodě kvůli vzájemnému sporu úředníků s ministerstvem

Rozhodnutím Ministerstva pro místní rozvoj byli úředníci Krajského úřadu Středočeského kraje pro podjatost dne 25.10.2021 již počtvrté vyloučeni z řízení ve věci územního řízení III. etapy D7-D8, které bylo zahájeno 15.6.2021. O vydání rozhodnutí k žádosti o umístění stavby nazvané „II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7-D8, III. etapa" na katastrálních územích obcí Chvatěruby, Kozomín, Kralupy nad Vltavou a Zlončice tak měli rozhodovat úředníci Ústeckého kraje.

Ti však usoudili,  že  mu  patrně  omylem  nebylo  doloženo samostatné usnesení ministerstva   o   tom,   že   je  ředitel   Krajského  úřadu Středočeského  kraje  vyloučen  z úkonů  v řízení  v dané  věci. Z nesouhlasu Krajského  úřadu  Ústeckého  kraje  vyplynulo, že Krajský úřad Ústeckého kraje v řízení v dané věci dosud žádné úkony nečinil  a nečiní;  podle  svého vyjádření  z důvodu,  že  nemohl ověřit  základní  podmínku  pro vedení řízení - svoji příslušnost.

Ministerstvo s ohledem na popsaný postoj Krajského úřadu Ústeckého kraje usoudilo, že  použití  ustanovení  správního  řádu  o  ochraně před nečinností  by  stejně  samo o sobě k nápravě dosavadních průtahů  v řízení  nevedlo,  a  proto  v zájmu  dobré  správy aktuálně  rozhodlo o vyloučení ředitele  Krajského  úřadu Středočeského  kraje Mgr.  Jan  Louška, a tím i úředníků Středočeského kraje z úkonů  v řízení. Teprve nyní tak snad bude možné zahájit kroky k posouzení připomínek a námitek účastníků řízení, které byly podány již v srpnu 2021.

Je zřejmé, že nejen veřejná vyjádření úředníků a politiků, ale i vzájemné spory úřadů, celý proces projednávání tohoto záměru komplikují, prodražují a stále protahují.


  

23.2.2022 Zahájení výstavby okružní křižovatky II/240 Statenice

Na podzim roku 2021 byla zahájena výstavba prvních domů projektu Aura Statenice v severní části obce Statenice. V souladu s územním plánem obce Statenice bude dle zveřejněné vyhlášky od 1.4.2022 zahájena výstavba kruhového objezdu na silnici II/240 u odbočky k tomuto území. Předpokládaná doba omezení průjezdu se semafory je plánována do 30.6.2022. Vzhledem k plánovanému kyvadlovému provozu lze v tomto období očekávat zdržení v obou směrech. Na tuto okružní křižovatku by se v budoucnu měl napojit i Obchvat Velkých Přílep, který nyní prochází posouzením vlivů na životní prostředí EIA.