8.10.2019 zasedání zastupitelstva obce Velké Přílepy

Záznam ze zasedání zastupitelstva obce Velké Přílepy, které se uskuteční dne 8.10.2019 od 19 hodin v galerii domu U Korychů, můžete sledovat na YouTube Spolku Kamýk zde https://www.youtube.com/

Program zasedání zastupitelstva dne 8.10.2019

 

 

 


 

 
 
25.9.2019 Projednávání trasy části Pražského okruhu Suchdol – Březiněves (D8) zahájeno 
 
Na portále Ministerstva životního prostředí https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP488 byl zveřejněn záměr výstavby další severní části Pražského vnějšího okruhu SOKP 519 Suchdol - Březiněves, vedoucí katastrálním územím Bohnice, Březiněves, Dolní Chabry, Suchdol, Čimice, Ďáblice, Zdiby.
 
K tomuto záměru se může vyjádřit veřejnost do 30 dnů od zveřejnění na úřední desce Krajského úřadu pro Středočeský kraj a pro Prahu. Vyjádření dotčených obcí a veřejnosti je možné nejpozději do 31.10.2019.
 
 
 
 
 
 
 
 
16.9.2019 Projednávání trasy severní části Pražského okruhu Ruzyně (D7) - Suchdol zahájeno 
 
Na portále Ministerstva životního prostředí https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP486 byl zveřejněn záměr výstavby Pražského vnějšího okruhu SOKP 518 Ruzyně - Suchdol. Záměr je předkládán v jediné variantě J. Tj. v katastru území Přední Kopanina, Horoměřice, Nebušice, Lysolaje, Sedlec, Suchdol.
V tomto kroku tak nebyl předložen záměr posouzení varianty Ss, která byla plánována okolo obce Velké Přílepy.
 
K tomuto záměru se může vyjádřit veřejnost do 30 dnů od zveřejnění na úřední desce Krajského úřadu pro Středočeský kraj a pro Prahu. Datum pro vyjádření dotčených obcí a veřejnosti je možné nejpozději do 16.10.2019.
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
5.9.2019 navýšení kapacity skládky Úholičky
 
Na portále EIA https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_STC2232 byl zveřejněn závěr zjišťovacího řízení s tím, že záměr Navýšení kapacity skládky Úholičky o 300 tis. m3, což znamená zvýšení skládky o 10 metrů a prodloužení navážení odpadů o cca 3 roky, má významný vliv na životní prostředí a bude dále posouzen podle zákona. Oznamovatel musí předložit k projednání dokumentaci vlivů na životní prostředí ve smyslu § 8 zákona, zpracovanou dle přílohy č. 4 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.
 
Ve zpracované dokumentaci se musí oznamovatel záměru zaměřit především na oblasti:
1. zamezení úletů lehkých odpadů, včetně zamezení roznášení odpadů ptactvem;
2. přizpůsobení technologického postupu po přijetí odpadu majícího vliv na pachovou situaci tak, aby došlo k zamezení obtěžování obyvatel zápachem;
3. konkrétnější opatření na ochranu podzemních a povrchových vod a půdy;
4. kumulace vlivů se záměry v okolí skládky Úholičky (konkretizovat provozy a možné kumulativní vlivy);
5. posouzení vlivů na krajinný ráz;
6. podrobnější porovnání nulové varianty a aktivní varianty (prodloužení doby skládkování minimálně o 3 roky), včetně všech vlivů z realizace záměru  vyplývajících;
7. upravení seznamu odpadů přijímaných na skládku tak, aby odpovídal skutečnému stavu a byl v souladu s platnou legislativou;
8. v dokumentaci zohlednit a podrobně vypořádat všechny relevantní požadavky na vyhodnocení, doplnění a dále všechny připomínky a podmínky, které jsou uvedeny v obdržených vyjádření k oznámení.


 
 
 
3.9.2019 zasedání zastupitelstva obce Velké Přílepy

Záznam ze zasedání zastupitelstva obce Velké Přílepy, které se uskutečnilo dne 3.9.2019 v galerii domu U Korychů, můžete sledovat na YouTube Spolku Kamýk zde https://www.youtube.com/

Program zasedání zastupitelstva dne 3.9.2019

Dokumenty k jednání zastupitelstva 3.9.2019

 
 
 
 
 
  
31.7.2019 Veřejné projednání EIA k propojce dálnic D7 - D8 
 

Dne 30.7.2019 se uskutečnilo Veřejné projednání na Krajském úřadě Středočeského kraje záměru „Přeložka silnice II/240 (D7 – D8) – úsek mezi dálnicí D7, dálnicí D8 a silnicí II. třídy č. II/101“ podle ustanovení § 17 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA).

 
Na tomto veřejném projednání byly vznášeny dotazy od okolních obcí, občanů a spolků. Zde najdete přednesené Vyjádření Spolku Kamýk k informování veřejnosti a dodržování platného zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA).
 
Co bude následovat?
 
Zveřejnění zápisu z projednání a bude zpracován posudek k předložené dokumentaci. Zpracováním posudku byl pověřen  RNDr. Tomáš Bajer, CSc., kterému byla dokumentace včetně vyjádření veřejnosti doručena dne 1.7.2019. Do 60 dnů od předání, tj. nejpozději do 30.8.2019 bude Magistrátu hlavního města Prahy tento posudek předložen, a ten nejpozději do 30 dnů od doručení posudku vydá závazné stanovisko k tomuto záměru.
 
Dokumentace ještě však může být i opětovně vrácena k dalšímu doplnění.
 

 
 
 
 
 
30.7.2019 Sledujte veřejné projednání EIA k propojce dálnic D7 - D8 navrhované ve vzdálenosti pouze 210 metrů od obydlí Velkých Přílep!
 

Živé vysílání na YouTube

Záznam z vysílání najdete na YouTube Spolku Kamýk 30.7.2019 od 15.30 hodin zde https://www.youtube.com/

 
Na https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA1073 byla uveřejněna informace o veřejném projednání záměru „Přeložka silnice II/240 (D7 – D8) – úsek mezi dálnicí D7, dálnicí D8 a silnicí II. třídy č. II/101“ podle ustanovení § 17 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA). Dokument najdete ZDE.
 
Veřejné projednání se uskutečnilo v úterý 30. července 2019 od 15.30 hod na Krajském úřadě Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5, sál Zastupitelstva Středočeského kraje, místnost č. 1096 – 1. patro
 
Na tomto veřejném projednání tak veřejnost vznášeela dotazy, připomínky, požadovala vysvětlení od oznamovatele, zpracovatele dokumentace i od projektanta.

 
 
12.7.2019 zahájení přezkumného řízení - Stavební uzávěra k propojce dálnic D7 - D8
 
Ministerstvo pro místní rozvoj vydalo USNESENÍ O ZAHÁJENÍ PŘEZKUMNÉHO ŘÍZENÍ ve věci přezkoumání územního opatření o stavební uzávěře ze dne 23.07.2018, jako opatření obecné povahy, vydaného Radou Středočeského kraje, pro koridor silnic II/240 a II/101 v úseku Tuchoměřice (D7) – Tursko.
 
Jak Ministerstvo pro místní rozvoj předběžně zjistilo, obec Lichoceves nerespektovala požadavek krajského úřadu a porušila povinnost jí uloženou zákonem, zejména pak ust. § 25 odst. 3) správního řádu - tj. bezodkladně vyvěsit na své úřední desce na dobu nejméně 15 dnů, návrh územního opatření o stavební uzávěře a zveřejnit ho též dálkovým přístupem. Tímto porušením povinnosti tak naplnila znaky nezákonnosti procesu při vydávání opatření obecné povahy tj. ke stavební uzávěře na koridor záměru propojky dálnic D7 - D8. Přes námitku podanou Spolkem Kamýk již 16.4.2018 v této věci a upozornění na nezákonnost, Krajský úřad Středočeského kraje podanou námitku ignoroval a územní opatření o stavební uzávěře vydal. 
 
Vzhledem k tomu, že nezákonnost je z předložených podkladů zjevná, zahájilo ministerstvo přezkumné řízení ve věci shora uvedené.

 
 
8.7.2019 veřejné projednání dokumentace EIA k propojce dálnic D7 - D8
 
na https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA1073 uveřejněna informace o veřejném projednání záměru „Přeložka silnice II/240 (D7 – D8) – úsek mezi dálnicí D7, dálnicí D8 a silnicí II. třídy č. II/101“ podle ustanovení § 17 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Dokument najdete ZDE.
 
Veřejné projednání se uskuteční:
datum: úterý 30. července 2019 od 15.30 hod.
místo: Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5, sál Zastupitelstva
Středočeského kraje, místnost č. 1096 – 1. patro
 
 
 
26.6.2019 navýšení kapacity skládky Úholičky
 
Na úřední desce Středočeského kraje byl zveřejněn záměr navýšení kapacity skládky Úholičky o 300 tis. m3, což znamená zvýšení skládky o 10 metrů a prodloužení navážení odpadů o cca 3 roky.
 
 
K tomuto záměru se může vyjádřit veřejnost do 26.7. 2019
 
 

25.6.2019 zasedání zastupitelstva obce Velké Přílepy

Odkaz na záznam vysílání zasedání zastupitelstva dne 25.6.2019 od 19 hodin najdete na YouTube Spolku Kamýk zde https://www.youtube.com/

 

Dokumenty k jednání zastupitelstva 25.6.2019

 


 

10.6.2019 vyjádření k doplněné dokumentaci EIA k propojce dálnic D7 - D8

Do 10.6.2019 bylo možné zasílat vyjádření občanů a obcí k doplněné dokumentaci posouzení vlivů na životní prostředí. 

Vyjádření Spolku Kamýk k této dokumentaci 2019

 Přepracovaná dokumentace EIA k záměru Přeložka silnice II/240 (D7 - D8)  

 
Dne 6.5.2019 byla na adrese https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA1073 zveřejněna již třetí varianta dokumentace posuzování vlivu na životní prostředí (EIA) k záměru Přeložka silnice II/240 (D7 - D8) - úsek mezi rychlostní dálnicí D7, dálnicí D8 a silnicí II. třídy č. II/101.
Následně začala běžet 30 denní lhůta pro zaslání vyjádření, a to od zveřejnění na úřední desce Krajského úřadu pro Středočeský kraj dne 10.5.2019. https://www.kr-stredocesky.cz/web/urad/uredni-deska
Datum pro zasílání vyjádření veřejnosti k této přepracované dokumentaci je nejpozději k 10.6.2019. 
 
Nejpozději do 10.7.2019 lze očekávat i konání veřejného projednání dokumentace EIA, o kterém stačí informovat jen 5 pracovních dnů před jeho konáním!
 
 
 
9.5.2019 zasedání zastupitelstva obce Velké Přílepy

Živé vysílání i živý chat při tomto jednání Vám umožní komentovat jednání zastupitelstva už v průběhu jednání.

Hlavním bodem zasedání zastupitelstva bude představení projektu nové tělocvičny ve Velkých Přílepech ze strany jejich projektantů.

Odkaz na vysílání zasedání zastupitelstva dne 9.5.2019 od 19 hodin najdete na YouTube Spolku Kamýk zde https://www.youtube.com/

 

Program zasedání zastupitelstva 9.5.2019

Dokumenty k jednání zastupitelstva 9.5.2019

 


24.4.2019 Jižní obchvat Velkých Přílep schválen na zasedání zastupitelstva obce Velké Přílepy

Na jednání zastupitelstva obce Velké Přílepy byla dne 23.4.2019 schválena II. část studie jižního obchvatu Velkých Přílep. Jižní obchvat obce by tak měl vést trasou pod Hajnicí, kde se napojí na silnici II/240 do Statenic (I.část studie) .

Následně by II. část obchvatu měla propojit II/240 od Statenic na II/2421 až na Roztoky. Nehrozilo by tak přímé propojení Okružní ulice na II/240. Trasa této II. části obchvatu bude v nejbližší době zveřejněna na internetových stránkách obce Velké Přílepy. Případná doprava plynoucí z budoucí propojky dálnic D7-D8 tak může být svedena mimo Kladenskou a Pražskou ulici v centru obce. Tato varianta napojení na propojku dálnic nyní bude posouzena v rámci procesu posuzování vlivů na životní prostředí EIA na https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA1073 

Odkaz na vysílání zasedání zastupitelstva dne 23.4.2019 od 19 hodin najdete na YouTube Spolku Kamýk zde https://www.youtube.com/

 


 

23.4.2019 zasedání zastupitelstva obce Velké Přílepy

Živé vysílání i živý chat při tomto jednání Vám umožní komentovat jednání zastupitelstva už v průběhu jednání.

Odkaz na záznam vysílání zasedání zastupitelstva dne 23.4.2019 od 19 hodin najdete na YouTube Spolku Kamýk zde https://www.youtube.com/

 

Program zasedání zastupitelstva 23.4.2019 

Dokumenty k jednání zastupitelstva 23.4.2019

 

7.3. ZÁKAZ TRANZITU KAMIONŮ NAD 12 TUN VE VELKÝCH PŘÍLEPECH

Zastupitelé obce schválili dne 7.3.2019 vypracování projektové dokumentace společností AF - CITYPLAN s.r.o. na návrh zastupitelů za Spolek Kamýk, na omezení tranzitní dopravy nad 12t, zejména na silnicích II/240 Pražská, III/00710 a III/2406 Kladenská, III/ 2421 Roztocká, III/2407 Podmoráňská a III/24010 Svrkyňská v obci Velké Přílepy. Do konce roku 2019 by tak měl tento zákaz nabýt platnosti po schválení dotčenými úřady.

 

Schválení poptávkového řízení - omezení tranzitní dopravy nad 12t

 

7.3.2019 zasedání zastupitelstva obce Velké Přílepy

Živé vysílání i živý chat při tomto jednání Vám umožňuje komentovat jednání zastupitelstva už v průběhu jednání. Záznam zasedání zastupitelstva dne 7.3.2019 od 19 hodin není bohužel z technických důvodů dostupný.

 

Program zasedání zastupitelstva 7.3.2019

Dokumenty k jednání zastupitelstva 7.3.2019

 

 

29.1.2019 zasedání zastupitelstva obce Velké Přílepy

Živé vysílání i živý chat při tomto jednání Vám umožnil komentovat jednání zastupitelstva už v průběhu jednání.

Děkujeme za Vaše pozitivní ohlasy na toto živé vysílání. I přes otevřeně nesouhlasná vyjádření paní starostky, která zazněla v úvodu tohoto veřejného zasedání se i nadále budeme snažit zvyšovat jeho kvalitu, která by přilákala další občany ke sledovaní aktuálního dění ve vedení obce.  

Odkaz na záznam vysílání zasedání zastupitelstva ze dne 29.1.2019 od 19 hodin najdete na YouTube Spolku Kamýk zde https://www.youtube.com/

Program zasedání zastupitelstva 29.1.2019 

Dokumenty k jednání zastupitelstva 29.1.2019

 

13.12.2018 zasedání zastupitelstva obce Velké Přílepy

Dění na zastupitelstvu nově nejen ze záznamu, ale i živě z vašeho počítače, mobilního telefonu či chytré TV s internetem, a to odkudkoliv.

Živý chat při tomto jednání Vám umožní komentovat jednání zastupitelstva nebo pokládat Vaše aktuální dotazy a připomínky už v průběhu jednání. Věříme, že toto zvýšení transparentnosti jednání a komfortu sledování občané obce přivítají a zvýší se tak i zájem občanů o dění v obci.  Věříme, že nám technické podmínky v místě zasedání tj. v galerii v 1. patře restaurace U Korychů umožní posun komfortu občanů na úroveň 21. století. 

Odkaz pro záznam z živého vysílání zasedání zastupitelstva dne 13.12.2018 od 19 hodin najdete na YouTube kanále Spolku Kamýk zde https://www.youtube.com/

Program zasedání zastupitelstva 13.12.2018 

Návrhy materiálů jednání zastupitelstva 13.12.2018

 

ZÁKAZ TRANZITU KAMIONŮ NAD 12 TUN VE VELKÝCH PŘÍLEPECH

Zastupitelé obce schválili dne 22.11.2018 návrh zastupitelů za Spolek Kamýk, na omezení tranzitní dopravy nad 12t, zejména na silnicích II/240 Pražská, III/00710 a III/2406 Kladenská, III/ 2421 Roztocká, III/2407 Podmoráňská a III/24010 Svrkyňská v obci Velké Přílepy a uložili starostce obce zajistit zahájení realizace tohoto projektu a oslovit v této věci i okolní obce zatížené tranzitní dopravou zejména na silnici II/240 v úseku Kralupy n. Vlt. – Velké Přílepy – Horoměřice. Současně zastupitelstvo pověřilo starostku a Dopravní a bezpečnostní výbor obce k zajištění zpracování projektové dokumentace.

ZÁKAZ TRANZITU - detailní zpráva

ZÁKAZ TRANZITU - prezentace

 

ZÁZNAM ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA VELKÝCH PŘÍLEP ZE DNE 22.11.2018

Zasedání zastupitelstva se konalo ve čtvrtek 22. listopadu 2018 od 19 hodin v galerii v 1.patře restaurace U Korychů.

Program zasedání zastupitelstva 22.11.2018

Návrhy materiálů jednání zastupitelstva 22.11.2018

  

Občané, kteří se nemohli tohoto zasedání osobně účastnit, mohou videozáznam zasedání sledovat po kliknutí na odkaz  https://www.youtube.com/ 

 ZÁZNAM Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ NOVÉHO ZASTUPITELSTVA VELKÝCH PŘÍLEP DNE 1.11.2018

Ustavující zasedání zastupitelstva se konalo ve čtvrtek 1. listopadu 2018 od 19 do 21 hodin v sále restaurace U Korychů.

Hlavním účelem tohoto zasedání byla volba orgánů obce, tj. starosty, místostarostů, členů obecní rady a výborů obce.

 

Občané, kteří se nemohli tohoto zasedání osobně účastnit, celé jednání mohou sledovat zde na  https://www.youtube.com/ 

Zápis ustavujícího zasedání zastupitelstva 1.11.2018

 

Volba proběhla s následujícím výsledkem:

Starostka (uvolněná): Věra Čermáková (Tradice - Budoucnost)

Místostarostka (uvolněná): Mgr. Bc. Marie Válková (Tradice - Budoucnost)

Místostarosta(neuvolněný): Ing. Tomáš Hošek (Tradice - Budoucnost)

Člen rady (neuvolněný): Mgr. Libuše Smidžárová (Tradice - Budoucnost)

Člen rady (neuvolněný): Ing. Vlastimil Zaviačič (Spolek Kamýk)

Předsedové:

Finančního výboru: Bc. Josefa Daněk (Tradice - Budoucnost)

Kontrolního výboru: Ing. Petr Špindler (Spolek Kamýk)

Dopravního a bezpečnostního výboru: Doc. Ing. Michael Rykl, PhD. (Spolek Kamýk)

Sportovního výboru: Mgr. Naděžda Koštovalová (Tradice - Budoucnost)

Výboru pro životní prostředí: Ing. Martina Maršíková (Tradice - Budoucnost)

Stavebního výboru: Jan Klicpera (Tradice - Budoucnost)

Sociálního a kulturního výboru: Mgr. Eva Tluková (Tradice - Budoucnost)

 

Měsíční hrubé odměny zastupitelů:

Uvolněný starosta: 56 318 Kč (60 260 Kč - v roce 2019)

Uvolněný místostarosta: 49 560 Kč (53 029 Kč - v roce 2019)

Neuvolněný místostarosta: 23 500 Kč

Člen Rady obce: 6 758 Kč

Předseda výboru: 3 379 Kč

Člen výboru: 2 816 Kč

Člen zastupitelstva: 1 690 Kč