23.6.2022 zasedání zastupitelstva obce Velké Přílepy

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Velké Přílepy se koná ve čtvrtek 23.6.2022 v 19 hodin v Galerii U Korychů, Pražská 45, Velké Přílepy. 

Program jednání

1. Volba pracovních komisí
2. Schválení programu jednání
3. Diskuse s občany (max.30min)
4. Závěrečný účet obce za rok 2021
5. Schválení účetní závěrky a hospodářského výsledku obce za rok 2021
6. Rozpočtové opatření č. 4 rozpočtu obce pro rok 2022
7. Prodej pozemku parc. č. 153/48 a 153/49 k.ú. Kamýk u Velkých Přílep
8. Pořízení územního plánu sídelního útvaru Velké Přílepy - aktuální stav
9. Víceúčelové hřiště v obci Velké Přílepy - dodatek smlouvy č. 2
10. Chodník Podmoráňská - dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 90/21
11. Novostavba tělocvičny
12. Ceník - pronájmy
13. ČIŽP - Želva
14. Diskuse s občany
15. Různé

16. Zprávy starostky a jednotlivých výborů
17. Výběr zhotovitele opravy kanalizace v budově I. stupně ZŠ
18. Obnova vozovky ulice Pod Lesem


 

1.6.2022 Veřejné projednání 3. aktualizace ZÚR 

Na pondělí 6.6.2022 od 10 hodin bylo svoláno povinné veřejné projednání 3. aktualizace zásad územního rozvoje Středočeského kraje. Účast na veřejném projednání bude možná osobně v budově Krajského úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5, v Zasedacím sále zastupitelstva a zároveň bude živě přenášeno na tomto odkazu uvedeném nyní i na internetových stránkách Krajského úřadu Středočeského kraje:
https://kr-s.cz/web/uzemni-planovani/3.-aktualizace-zasad-uzemniho-rozvoje-stredoceskeho-kraje

Upravený návrh koridorů k veřejnému projednání obsahuje i koridory dopravních staveb ve Středočeském kraji včetně D057 – silnice II/101 a II/240, úsek Středokluky - Tursko (+ 2xMÚK) včetně obchvatu Velkých Přílep s napojením do nové MÚK Středokluky (D7).


 

19.5.2022 zasedání zastupitelstva obce Velké Přílepy

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Velké Přílepy se koná ve čtvrtek 19.5.2022 v 19 hodin v CVA (kino), Velké Přílepy. 

1. Volba pracovních komisí
2. Schválení programu jednání
3. Zprávy starostky a jednotlivých výborů
4. Novostavba tělocvičny - návrh na optimalizaci ceny
5. Žádost o koupi pozemků parc. č. 153/48 a 153/49 k. ú. Kamýk u Velkých Přílep
6. Víceúčelové hřiště v obci Velké Přílepy - dodatek smlouvy č.1
7. Územní studie Boušovský - sever ve Statenicích (plocha Z03b)
8. 3. aktualizace ZÚR Středočeského kraje
9. Rozpočtové opatření č. 3 rozpočtu obce pro rok 2022
10. Diskuse s občany
11. Různé


2.5.2022 Po 2,5 letech bylo svoláno veřejné projednání 3. aktualizace ZÚR 

Dne 2.10.2019 zveřejnil Krajský úřad Středočeského kraje Návrh 3. kompletní aktualizace zásad územního rozvoje s výzvou k podávání připomínek a námitek veřejnosti. Jde o aktualizaci krajského územního plánu s mnoha novými záměry a koridory staveb, které následně obce přejímají do svých územních plánů.

Námitky ve věci podali i Velké Přílepy a Zástupce veřejnosti Spolek Kamýk na základě zmocnění 261 občanů obce. Zastupujeme tak občany v tomto procesu pořizování 3. aktualizace zásad územního rozvoje na základě podání námitky Zástupce veřejnosti k ZÚR. Po 2,5 letech bylo na pondělí 6.6.2022 od 10.00 hodin svoláno povinné veřejné projednání tohoto dokumentu. Účast na tomto projednání bude možná v budově Krajského úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5, v Zasedacím sále zastupitelstva
(1. patro, č. dveří 1096) a zároveň bude živě přenášeno na později doplněném odkazu uvedeném na internetových stránkách Krajského úřadu Středočeského kraje:
https://kr-s.cz/web/uzemni-planovani/3.-aktualizace-zasad-uzemniho-rozvoje-stredoceskeho-kraje

Upravený návrh koridorů k veřejnému projednání obsahuje i koridory dopravních staveb ve Středočeském kraji včetně D057 – silnice II/101 a II/240, úsek Středokluky - Tursko (+ 2xMÚK) včetně obchvatu Velkých Přílep s napojením do nové MÚK Středokluky (D7). Přes námitky občanů však není v aktualizaci doplněna východní část obchvatu Velkých Přílep tj. propojení od Statenic na Roztoky s přiloženým odůvodněním, že návaznost na Roztoky může zůstat na průtahu Velkými Přílepy, protože intenzita dopravy bude od MÚK Velké Přílepy již před vjezdem do Velkých Přílep rozdělena do dvou směrů a intenzita na průtahu tak bude již výrazně redukována vlivem jižního obchvatu.


 

22.4.2022 Proč se nová tělocvična ve Velkých Přílepech stále nestaví?

Z vyjádření starostky obce paní Čermákové na zasedání zastupitelstva 21.4.2022 vyplývá, že obec nemá připraveny všechny dokumenty k předání staveniště společnosti Raeder & Falge s.r.o., Lovosice, která vyhrála již dne 15.9.2021 výběrové řízení na tuto klíčovou stavbu za 58 023 433  Kč bez DPH. Přestože je tedy výběrové řízení ukončeno a smlouva podepsána, předem avizované zahájení výstavby od 1.4.2022 se odkládá. Pozemek je sice již od konce března stavební firmou oplocen, ale stále se na něm bohužel nic neděje. Opožděným zahájením stavebních prací tak lze, vinou nepřipravenosti vedení obce, očekávat i opožděné dokončení výstavby, která byla stavební firmou na základě podepsané smlouvy naplánována v harmonogramu prací na 1 rok.

Jak bylo potvrzeno paní starostkou, jde o problém způsobený již neplatnými závaznými stanovisky správců sítí. Aktuálně tak vše údajně stojí na neplatném závazném stanovisku k existenci plynárenských zařízení. Nebyla tak z těchto důvodů ani provedena skrývka ornice s nutným archeologickým průzkumem, který tuto stavbu opět zdrží, protože schválený harmonogram tento průzkum území neobsahuje.

Jde o největší investici obce v historii, přesto není možné tento projekt stále pro nepřipravenost dokumentů obce zahájit a konečně postavit všem dlouho slibovanou novou tělocvičnu u základní školy.


 

21.4.2022 zasedání zastupitelstva obce Velké Přílepy

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Velké Přílepy se koná ve čtvrtek 21.4.2022 v 19 hodin v Galerii U Korychů, Pražská 45, Velké Přílepy. 

 

Program jednání:

1. Volba pracovních komisí
2. Schválení programu jednání
3. Zpráva starostky a jednotlivých výborů
4. Diskuse s občany (max. 30 min.)
5. Změna č. 4 územního plánu sídelního útvaru Velké Přílepy   Návrh usnesení
6. Schválení vítěze výběrového řízení na zakázku "Obnova vozovky ulice Pod Lesem" Zadávací dokumentace  Smlouva  Nabídky
7. Pozemek 200/6 v k.ú. Kamýk u Velkých Přílep
8. Záměr prodeje pozemku parc. č. 70/56 a 240/2 v k.ú. Kamýk u Velkých Přílep
9. Rozpočtové opatření č. 2 rozpočtu obce pro rok 2022
10. Stanovení počtu členů zastupitelstva obce pro volební obdobi 2022-2026
11. Memorandum o spolupráci obcí a městských částí na severozápadě Prahy  Memorandum
12. Diskuse s občany
13. Různé


 

11.4.2022 Územní řízení na III. etapu propojky D7-D8 uvázlo na půl roku na mrtvém bodě kvůli vzájemnému sporu úředníků s ministerstvem

Rozhodnutím Ministerstva pro místní rozvoj byli úředníci Krajského úřadu Středočeského kraje pro podjatost dne 25.10.2021 již počtvrté vyloučeni z řízení ve věci územního řízení III. etapy D7-D8, které bylo zahájeno 15.6.2021. O vydání rozhodnutí k žádosti o umístění stavby nazvané „II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7-D8, III. etapa" na katastrálních územích obcí Chvatěruby, Kozomín, Kralupy nad Vltavou a Zlončice tak měli rozhodovat úředníci Ústeckého kraje.

Ti však usoudili,  že  mu  patrně  omylem  nebylo  doloženo samostatné usnesení ministerstva   o   tom,   že   je  ředitel   Krajského  úřadu Středočeského  kraje  vyloučen  z úkonů  v řízení  v dané  věci. Z nesouhlasu Krajského  úřadu  Ústeckého  kraje  vyplynulo, že Krajský úřad Ústeckého kraje v řízení v dané věci dosud žádné úkony nečinil  a nečiní;  podle  svého vyjádření  z důvodu,  že  nemohl ověřit  základní  podmínku  pro vedení řízení - svoji příslušnost.

Ministerstvo s ohledem na popsaný postoj Krajského úřadu Ústeckého kraje usoudilo, že  použití  ustanovení  správního  řádu  o  ochraně před nečinností  by  stejně  samo o sobě k nápravě dosavadních průtahů  v řízení  nevedlo,  a  proto  v zájmu  dobré  správy aktuálně  rozhodlo o vyloučení ředitele  Krajského  úřadu Středočeského  kraje Mgr.  Jan  Louška, a tím i úředníků Středočeského kraje z úkonů  v řízení. Teprve nyní tak snad bude možné zahájit kroky k posouzení připomínek a námitek účastníků řízení, které byly podány již v srpnu 2021.

Je zřejmé, že nejen veřejná vyjádření úředníků a politiků, ale i vzájemné spory úřadů, celý proces projednávání tohoto záměru komplikují, prodražují a stále protahují.


  

23.2.2022 Zahájení výstavby okružní křižovatky II/240 Statenice

Na podzim roku 2021 byla zahájena výstavba prvních domů projektu Aura Statenice v severní části obce Statenice. V souladu s územním plánem obce Statenice bude dle zveřejněné vyhlášky od 1.4.2022 zahájena výstavba kruhového objezdu na silnici II/240 u odbočky k tomuto území. Předpokládaná doba omezení průjezdu se semafory je plánována do 30.6.2022. Vzhledem k plánovanému kyvadlovému provozu lze v tomto období očekávat zdržení v obou směrech. Na tuto okružní křižovatku by se v budoucnu měl napojit i Obchvat Velkých Přílep, který nyní prochází posouzením vlivů na životní prostředí EIA.