25.9.2022 Dokumentace EIA pro severní část okruhu kolem Prahy by měla být na jaře 2023

Jak vyplývá z rozhovoru z 23.9.2022 s ministrem dopravy Kupkou v Libčicích nad Vltavou, je aktuálně zpracovávána dokumentace vlivů na životní prostředí EIA pro severní část Silničního okruhu kolem Prahy (SOKP). Společná dokumentace k části 518 Ruzyně – Suchdol a 519 Suchdol – Březiněves je připravována již od konce roku 2019. Po více než 3 letech by tak, podle ministra Kupky, měl být v únoru až březnu příštího roku předložen návrh dokumentace EIA se zapracovanými připomínkami a námitkami veřejnosti a dotčených obcí, společně s návrhem kompenzačních opatření této chybějící významné dopravní stavby, která významně uleví tranzitní dopravě severně od Prahy.


 

24.9.2022 Výsledky voleb do zastupitelstva obce Velké Přílepy na období 2022 - 2026

Tradice - Budoucnost - 4 zastupitelé

Vize 22 - 8 zastupitelů

Spolek Kamýk - 3 zastupitelé

Kandidátní listina Kandidát
číslo název poř. příjmení, jméno, tituly věk
číslo
1 TRADICE-BUDOUCNOST 2 Hošek Tomáš Ing. 42
1 TRADICE-BUDOUCNOST 1 Čermáková Věra 69
1 TRADICE-BUDOUCNOST 3 Smidžárová Libuše Mgr. 55
1 TRADICE-BUDOUCNOST 4 Maršíková Martina Ing. 41
2 SNK VIZE 22 1 Handlová Kamila Ing. 50
2 SNK VIZE 22 2 Musilová Šárka 54
2 SNK VIZE 22 3 Hanzal Jiří 46
2 SNK VIZE 22 4 Koštoval Daniel Mgr. 50
2 SNK VIZE 22 5 Sýkora Petr Ing. arch. 45
2 SNK VIZE 22 6 Jungbauerová Kateřina Mgr. 47
2 SNK VIZE 22 7 Románková Marie Mgr. 44
2 SNK VIZE 22 8 Aulická Eva Ing. 46
3 Spolek Kamýk 1 Rykl Michael doc. Ing. Ph.D. 55
3 Spolek Kamýk 6 Kučeráková Monika Ing. Ph.D. 36
3 Spolek Kamýk 2 Zaviačič Vlastimil Ing. 48


 


 

Volební program pro obecní volby ve Velkých Přílepech

Pro vaše rozhodování před volbami dne 23. a 24. září zveřejňujeme hlavní body volebního programu, se kterým se budeme ucházet o vaše hlasy pro naše kandidáty do zastupitelstva pro období let 2022 - 2026.

Současně máte možnost se seznámit i s jednotlivými detaily volebního programu Spolku Kamýk. 


19.9.2022 zasedání zastupitelstva obce Velké Přílepy

Poslední veřejné zasedání současného zastupitelstva obce Velké Přílepy, před obecními volbami, se koná v pondělí 19.9.2022 od 19.30 hodin v CVA (kino), Velké Přílepy.

Program:

1. Volba pracovních komisí
2. Schválení programu jednání
3. Zprávy starostky a jednotlivých výborů
4. Diskuse s občany - max. 30 min.
5. Změna č. 4 ÚPnSÚ Velké Přílepy   Návrh změny
6. Veřejnoprávní smlouva o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků  Smlouva
7. Rozpočtové opatření č. 6   Návrh
8. Ceník poplatků - změna ceny za prodej dříví
9. Defibrilátory
10. Různé
11. Diskuze s občany

12. Ošetření krovů č.p. 130   Nabídka

13. Nový povrch Workoutového hřiště   Nabídky

 


 

8.8.2022 Kandidátní listina Spolku Kamýk do obecních voleb byla zaregistrována

Městský úřad Roztoky řádně zaregistroval kandidátní listinu Spolku Kamýk do obecních voleb ve Velkých Přílepech na volební období roků 2022 – 2026.

Kandidáti Spolku Kamýk tak budou podruhé usilovat o vaše hlasy do 15 členného zastupitelstva obce. Pro obec Velké Přílepy byly zaregistrovány ještě další dva subjekty Tradice – Budoucnost a Vize 22. Komunisté již kandidátní listinu, na rozdíl od minulých obecních voleb, pro další období nesestavili a voleb 23. a 24. září se účastnit nebudou.  


8.8.2022 zasedání zastupitelstva obce Velké Přílepy

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Velké Přílepy se koná v pondělí 8.8.2022 v 19 hodin v Galerii U Korychů, Pražská 45, Velké Přílepy. 

Program jednání:

1. Volba pracovních komisí
2. Schválení programu jednání
3. Chodník Podmoráňská - dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 90/21   Dodatek
4. Rozpočtové opatření č. 5 rozpočtu obce pro rok 2022   Rozpočtové opatření
5. Přijetí dotace od Ministerstva pro místní rozvoj - Obnova ulice Pod Lesem, Velké Přílepy
6. Pozemky 200/6 a 200/8 v k.ú. Kamýk u Velkých Přílep
7. Diskuse s občany
8. Různé


 

6.8.2022 Konce Aglomeračního okruhu se míjejí o 6 km

Úsek Aglomeračního okruhu Středočeského kraje propojení D8 – D7 nenavazuje na 4 km dálnice D7 na další část Aglomeračního okruhu D6 - D7 u Buštěhradu (10km). Kde asi udělali na krajském úřadu chybu?!

Přestože úsek Aglomeračního okruhu I/61 od D6 k D7 s obchvatem Kladna je již zanesen v platných zásadách územního rozvoje Středočeského kraje, je další úsek zcela nesmyslně v návrhu 3. aktualizace zásad plánován v trase o 6 km vedle.  Jde stále o prvotní návrh z roku 2008 bývalého hejtmana a nyní pravomocně odsouzeného recidivisty Davida Ratha za manipulace a přijímání úplatků při veřejných zakázkách.

Úředníci odboru územního plánování by tak měli řešit zejména smysluplnost, návaznost, propojenost a zákonnost stavby, která nenavazuje na další úsek Aglomeračního okruhu! Navržené řešení tak bohužel vůbec nespojuje sousední aglomerace Kladna a Kralup nad Vltavou. Regionu navíc stále chybí radiální napojení na budoucí Pražský okruh u Suchdola a plánované P+R parkoviště Výhledy s tramvajovou linkou do Dejvic a dále do centra Prahy, kam většina občanů regionu denně směřuje. V této věci byla po veřejném projednání podána naše námitka k 3. aktualizaci zásad územního rozvoje Středočeského kraje.     


  

5.8.2022 Středočeský kraj nemá zajištěny peníze na výstavbu propojky D7 – D8

Na financování výstavby propojky dálnic D7 a D8 je v rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury SFDI, schváleno celkem 4,7 mld. Kč. Jak vyplývá z prohlášení ministra dopravy Kupky pro ČTK a převzatého např. i portálem seznamzpravy.cz, je aktuálně odhadovaná hodnota stavby 6,5 mld. Kč a nyní ministr dopravy doufá, že celková hodnota nepřesáhne 10 mld. Kč!

Je tedy zřejmé, že již nyní na tuto stavbu chybí Středočeskému kraji financování minimálně ve výši 1,8 mld. Kč a do budoucna může tato hodnota nadále narůstat. Bude tedy nutné přepočítat i hledisko ekonomické návratnosti této stavby.

V roce 2020 se rada Středočeského kraje, včetně krajského radního a místostarosty Kralup nad Vltavou Libora Lesáka a tehdy ještě i radního pro dopravu Kupky ve svém Programovém prohlášení zavázala, že: “Do pěti let propojíme D7 a D8 a zrealizujeme obchvat Kralup nad Vltavou a nový most přes Vltavu.“ Tedy do roku 2025 bude hotovo. Nyní v rámci předvolebních PR článků se dozvídáme, že by se mohlo začít do 2-3 let a výstavba je plánována na 5 let. Rázem jsme tak v roce 2030. Tolik těžko uvěřitelné a stále měněné sliby politiků.

Skutečné zahájení výstavby všech tří úseků současně (podmínka územního rozhodnutí na obchvat Kralup), není však závislé na slibech politiků, ale na správních řízeních, které jsou k těmto třem etapám a Obchvatu Velkých Přílep (4. podmíněná etapa) vedeny:

I. etapa (D7 – Tursko) – není v zásadách územního rozvoje kraje, není proto ani zahájeno územní řízení ani stavební řízení, je jen stanovisko EIA z prosince 2019, jehož zákonnost je nyní, na žádost Ústeckého kraje, přezkoumávána Ministerstvem životního prostředí

II. etapa (Tursko – Chvatěruby) – stanovisko EIA z roku 2005; vydáno územní rozhodnutí z roku 2011; v roce 2020 zahájené stavební řízení na silniční stavby, bylo pro podjatost úředníků Kralup v březnu 2021 přiděleno do Roudnice nad Labem bez rozhodnutí o námitkách dodnes; vodoprávní řízení zahájené v roce 2020, bylo pro podjatost úředníků Kralup rovněž přiděleno do Roudnice nad Labem, kde již bylo rozhodnuto a odvolání od ledna 2022 leží na Ústeckém krajském úřadě.

III. Etapa (Chvatěruby – D8) – v červnu 2021 bylo Krajským úřadem středočeského kraje zahájeno územní řízení, v říjnu 2021 byly jeho úředníci pro podjatost vyloučeni a řízení nyní probíhá na Ústeckém kraji, ten požádal v červenci 2022 o přezkum závazných stanovisek Ministerstvo zdravotnictví (stanovisko KHS) a Ministerstvo životního prostředí (EIA).                                                                    

„IV. Etapa (Obchvat Velkých Přílep)“ – zahájeno posuzování EIA této podmíněné stavby v prosinci 2020; pro podjatost úředníků Středočeského kraje bylo rozhodnuto v listopadu 2021 o přidělení k projednání úředníkům Jihočeského kraje; není v zásadách územního rozvoje, není proto ani zahájeno územní řízení ani stavební řízení.

Ani jedna etapa tak nemá po 18 letech příprav ukončena správní řízení, která předcházejí soutěžení stavebních společností, na výstavbu nejsou finanční prostředky. Nutno podotknout, že tuto etapizaci, které se někdy také říká salámová metoda, si zvolil Středočeský kraj sám.

Sliby politiků jsou tak naprosto nereálné a nepravdivé. Slouží pouze k jejich zviditelnění před volbami a s reálnou připraveností stavby nemají téměř nic společného. Ve správních řízeních je celá řada nezákonností, které prokážeme buď v instančním či soudním přezkumu. Navíc je stále ignorován nesouhlas občanů Velkých Přílep s navrhovanou trasou z místního referenda z roku 2017.


18.7.2022 zasedání zastupitelstva obce Velké Přílepy

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Velké Přílepy se koná v pondělí 18.7.2022 v 19 hodin v Galerii U Korychů, Pražská 45, Velké Přílepy. 

Program jednání

1. Volba pracovních komisí
2. Schválení programu jednání
3. Zprávy starostky a jednotlivých výborů
4. Revitalizace parku - Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 
Smlouva o dílo  Dodatek č. 1
5. Novostavba tělocvičny - dohoda o ukončení smlouvy o dílo   Dohoda o ukončení
6. ZŠ Velké Přílepy - rozšíření místa pro vzdělávání o čp. 730 (Polyfunkční dům) Dodatek č. 9
7. Podání žádosti o dotaci na Víceúčelové hřiště
8. Nájemní smlouva - fotbalové hřiště   Nájemní smlouva
9. Dodatek ke smlouvě o svozu a odstraňování odpadu vznikajícího na území obce Velké Přílepy 
Dodatek bio  Kalkulace bio  Dodatek směsný   Kalkulace směsný
10. Pozemky 200/6 a 200/8 v k.ú. Kamýk u Velkých Přílep Souhlasné prohlášení   Kupní smlouva
11. Česká pošta s.p. - nabídka prodeje budovy  Nabídka odkoupení   Znalecký posudek
12. Diskuse s občany
13. Různé

 


23.6.2022 zasedání zastupitelstva obce Velké Přílepy

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Velké Přílepy se koná ve čtvrtek 23.6.2022 v 19 hodin v Galerii U Korychů, Pražská 45, Velké Přílepy. 

Program jednání

1. Volba pracovních komisí
2. Schválení programu jednání
3. Diskuse s občany (max.30min)
4. Závěrečný účet obce za rok 2021
5. Schválení účetní závěrky a hospodářského výsledku obce za rok 2021
6. Rozpočtové opatření č. 4 rozpočtu obce pro rok 2022
7. Prodej pozemku parc. č. 153/48 a 153/49 k.ú. Kamýk u Velkých Přílep
8. Pořízení územního plánu sídelního útvaru Velké Přílepy - aktuální stav
9. Víceúčelové hřiště v obci Velké Přílepy - dodatek smlouvy č. 2
10. Chodník Podmoráňská - dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 90/21
11. Novostavba tělocvičny
12. Ceník - pronájmy
13. ČIŽP - Želva
14. Diskuse s občany
15. Různé

16. Zprávy starostky a jednotlivých výborů
17. Výběr zhotovitele opravy kanalizace v budově I. stupně ZŠ
18. Obnova vozovky ulice Pod Lesem


 

1.6.2022 Veřejné projednání 3. aktualizace ZÚR 

Na pondělí 6.6.2022 od 10 hodin bylo svoláno povinné veřejné projednání 3. aktualizace zásad územního rozvoje Středočeského kraje. Účast na veřejném projednání bude možná osobně v budově Krajského úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5, v Zasedacím sále zastupitelstva a zároveň bude živě přenášeno na tomto odkazu uvedeném nyní i na internetových stránkách Krajského úřadu Středočeského kraje:
https://kr-s.cz/web/uzemni-planovani/3.-aktualizace-zasad-uzemniho-rozvoje-stredoceskeho-kraje

Upravený návrh koridorů k veřejnému projednání obsahuje i koridory dopravních staveb ve Středočeském kraji včetně D057 – silnice II/101 a II/240, úsek Středokluky - Tursko (+ 2xMÚK) včetně obchvatu Velkých Přílep s napojením do nové MÚK Středokluky (D7).


 

19.5.2022 zasedání zastupitelstva obce Velké Přílepy

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Velké Přílepy se koná ve čtvrtek 19.5.2022 v 19 hodin v CVA (kino), Velké Přílepy. 

1. Volba pracovních komisí
2. Schválení programu jednání
3. Zprávy starostky a jednotlivých výborů
4. Novostavba tělocvičny - návrh na optimalizaci ceny
5. Žádost o koupi pozemků parc. č. 153/48 a 153/49 k. ú. Kamýk u Velkých Přílep
6. Víceúčelové hřiště v obci Velké Přílepy - dodatek smlouvy č.1
7. Územní studie Boušovský - sever ve Statenicích (plocha Z03b)
8. 3. aktualizace ZÚR Středočeského kraje
9. Rozpočtové opatření č. 3 rozpočtu obce pro rok 2022
10. Diskuse s občany
11. Různé


2.5.2022 Po 2,5 letech bylo svoláno veřejné projednání 3. aktualizace ZÚR 

Dne 2.10.2019 zveřejnil Krajský úřad Středočeského kraje Návrh 3. kompletní aktualizace zásad územního rozvoje s výzvou k podávání připomínek a námitek veřejnosti. Jde o aktualizaci krajského územního plánu s mnoha novými záměry a koridory staveb, které následně obce přejímají do svých územních plánů.

Námitky ve věci podali i Velké Přílepy a Zástupce veřejnosti Spolek Kamýk na základě zmocnění 261 občanů obce. Zastupujeme tak občany v tomto procesu pořizování 3. aktualizace zásad územního rozvoje na základě podání námitky Zástupce veřejnosti k ZÚR. Po 2,5 letech bylo na pondělí 6.6.2022 od 10.00 hodin svoláno povinné veřejné projednání tohoto dokumentu. Účast na tomto projednání bude možná v budově Krajského úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5, v Zasedacím sále zastupitelstva
(1. patro, č. dveří 1096) a zároveň bude živě přenášeno na později doplněném odkazu uvedeném na internetových stránkách Krajského úřadu Středočeského kraje:
https://kr-s.cz/web/uzemni-planovani/3.-aktualizace-zasad-uzemniho-rozvoje-stredoceskeho-kraje

Upravený návrh koridorů k veřejnému projednání obsahuje i koridory dopravních staveb ve Středočeském kraji včetně D057 – silnice II/101 a II/240, úsek Středokluky - Tursko (+ 2xMÚK) včetně obchvatu Velkých Přílep s napojením do nové MÚK Středokluky (D7). Přes námitky občanů však není v aktualizaci doplněna východní část obchvatu Velkých Přílep tj. propojení od Statenic na Roztoky s přiloženým odůvodněním, že návaznost na Roztoky může zůstat na průtahu Velkými Přílepy, protože intenzita dopravy bude od MÚK Velké Přílepy již před vjezdem do Velkých Přílep rozdělena do dvou směrů a intenzita na průtahu tak bude již výrazně redukována vlivem jižního obchvatu.


 

22.4.2022 Proč se nová tělocvična ve Velkých Přílepech stále nestaví?

Z vyjádření starostky obce paní Čermákové na zasedání zastupitelstva 21.4.2022 vyplývá, že obec nemá připraveny všechny dokumenty k předání staveniště společnosti Raeder & Falge s.r.o., Lovosice, která vyhrála již dne 15.9.2021 výběrové řízení na tuto klíčovou stavbu za 58 023 433  Kč bez DPH. Přestože je tedy výběrové řízení ukončeno a smlouva podepsána, předem avizované zahájení výstavby od 1.4.2022 se odkládá. Pozemek je sice již od konce března stavební firmou oplocen, ale stále se na něm bohužel nic neděje. Opožděným zahájením stavebních prací tak lze, vinou nepřipravenosti vedení obce, očekávat i opožděné dokončení výstavby, která byla stavební firmou na základě podepsané smlouvy naplánována v harmonogramu prací na 1 rok.

Jak bylo potvrzeno paní starostkou, jde o problém způsobený již neplatnými závaznými stanovisky správců sítí. Aktuálně tak vše údajně stojí na neplatném závazném stanovisku k existenci plynárenských zařízení. Nebyla tak z těchto důvodů ani provedena skrývka ornice s nutným archeologickým průzkumem, který tuto stavbu opět zdrží, protože schválený harmonogram tento průzkum území neobsahuje.

Jde o největší investici obce v historii, přesto není možné tento projekt stále pro nepřipravenost dokumentů obce zahájit a konečně postavit všem dlouho slibovanou novou tělocvičnu u základní školy.


 

21.4.2022 zasedání zastupitelstva obce Velké Přílepy

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Velké Přílepy se koná ve čtvrtek 21.4.2022 v 19 hodin v Galerii U Korychů, Pražská 45, Velké Přílepy. 

 

Program jednání:

1. Volba pracovních komisí
2. Schválení programu jednání
3. Zpráva starostky a jednotlivých výborů
4. Diskuse s občany (max. 30 min.)
5. Změna č. 4 územního plánu sídelního útvaru Velké Přílepy   Návrh usnesení
6. Schválení vítěze výběrového řízení na zakázku "Obnova vozovky ulice Pod Lesem" Zadávací dokumentace  Smlouva  Nabídky
7. Pozemek 200/6 v k.ú. Kamýk u Velkých Přílep
8. Záměr prodeje pozemku parc. č. 70/56 a 240/2 v k.ú. Kamýk u Velkých Přílep
9. Rozpočtové opatření č. 2 rozpočtu obce pro rok 2022
10. Stanovení počtu členů zastupitelstva obce pro volební obdobi 2022-2026
11. Memorandum o spolupráci obcí a městských částí na severozápadě Prahy  Memorandum
12. Diskuse s občany
13. Různé


 

11.4.2022 Územní řízení na III. etapu propojky D7-D8 uvázlo na půl roku na mrtvém bodě kvůli vzájemnému sporu úředníků s ministerstvem

Rozhodnutím Ministerstva pro místní rozvoj byli úředníci Krajského úřadu Středočeského kraje pro podjatost dne 25.10.2021 již počtvrté vyloučeni z řízení ve věci územního řízení III. etapy D7-D8, které bylo zahájeno 15.6.2021. O vydání rozhodnutí k žádosti o umístění stavby nazvané „II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7-D8, III. etapa" na katastrálních územích obcí Chvatěruby, Kozomín, Kralupy nad Vltavou a Zlončice tak měli rozhodovat úředníci Ústeckého kraje.

Ti však usoudili,  že  mu  patrně  omylem  nebylo  doloženo samostatné usnesení ministerstva   o   tom,   že   je  ředitel   Krajského  úřadu Středočeského  kraje  vyloučen  z úkonů  v řízení  v dané  věci. Z nesouhlasu Krajského  úřadu  Ústeckého  kraje  vyplynulo, že Krajský úřad Ústeckého kraje v řízení v dané věci dosud žádné úkony nečinil  a nečiní;  podle  svého vyjádření  z důvodu,  že  nemohl ověřit  základní  podmínku  pro vedení řízení - svoji příslušnost.

Ministerstvo s ohledem na popsaný postoj Krajského úřadu Ústeckého kraje usoudilo, že  použití  ustanovení  správního  řádu  o  ochraně před nečinností  by  stejně  samo o sobě k nápravě dosavadních průtahů  v řízení  nevedlo,  a  proto  v zájmu  dobré  správy aktuálně  rozhodlo o vyloučení ředitele  Krajského  úřadu Středočeského  kraje Mgr.  Jan  Louška, a tím i úředníků Středočeského kraje z úkonů  v řízení. Teprve nyní tak snad bude možné zahájit kroky k posouzení připomínek a námitek účastníků řízení, které byly podány již v srpnu 2021.

Je zřejmé, že nejen veřejná vyjádření úředníků a politiků, ale i vzájemné spory úřadů, celý proces projednávání tohoto záměru komplikují, prodražují a stále protahují.


  

23.2.2022 Zahájení výstavby okružní křižovatky II/240 Statenice

Na podzim roku 2021 byla zahájena výstavba prvních domů projektu Aura Statenice v severní části obce Statenice. V souladu s územním plánem obce Statenice bude dle zveřejněné vyhlášky od 1.4.2022 zahájena výstavba kruhového objezdu na silnici II/240 u odbočky k tomuto území. Předpokládaná doba omezení průjezdu se semafory je plánována do 30.6.2022. Vzhledem k plánovanému kyvadlovému provozu lze v tomto období očekávat zdržení v obou směrech. Na tuto okružní křižovatku by se v budoucnu měl napojit i Obchvat Velkých Přílep, který nyní prochází posouzením vlivů na životní prostředí EIA.