VOLEBNÍ PROGRAM SPOLKU KAMÝK

 

Transparentnost

 

1. Budeme Vás včas informovat o plánech kraje i obce, které se Vás budou týkat!

Každá investice či určitý záměr obce nebo Středočeského kraje se plánuje minimálně několik měsíců dopředu. Včasná informace o těchto záměrech, které se Vás týkají, Vám umožní se včas k věci vyjádřit a diskutovat o těchto tématech dříve než bude zahájeno vlastní úřední jednání ve věci. Zveřejnění těchto záměrů na úřední desce je sice dostatečné z hlediska zákona, ale nelze po občanovi spravedlivě požadovat její neustálé sledování. Tuto formu informovanosti občanů aktuálně považujeme za zcela nedostatečnou. Navrhneme tedy, aby obec napříště občany informovala i prostřednictvím aktualit na internetových stránkách obce, pomocí aplikace www.mobilnirozhlas.cz  nebo formou pozvánky na jednání či formou roznosu letáků do schránky.

 

2. Zveřejníme všechny projednávané dokumenty před jednáním každého zastupitelstva obce

Každý občan se na internetových stránkách obce bude moci předem dozvědět o programu jednání zastupitelstva, o obsahu projednávaných materiálů včetně všech příloh. V současné době nejsou projednávané materiály zveřejňovány ani před jednáním ani po jednání zastupitelstva. Bohužel velmi často nedostávají předem informace a projednávané materiály předem ani zastupitelé – většinou ti opoziční. Budeme proto, v rámci námi navrhované otevřenosti obce, iniciovat změnu Jednacího řádu zastupitelstva, který tuto všeobecnou informovanost zajistí.

 

3. Zřídíme transparentní bankovní účet obce

K současnému bankovnímu účtu obce zřídíme funkci transparentní účet, který umožní všem občanům sledování příjmů a zejména výdajů obce na internetu, jako nejlepší formu kontroly efektivity hospodaření vedení obce. Finanční prostředky nepatří vedení obce, pouze vedení obce dostalo od občanů pověření s nimi efektivně a transparentně nakládat. Ve spoustě obcí je již tato služba občanům samozřejmostí, bohužel službou stále nechtěnou v obci naší. Proto budeme tuto transparentnost finančních toků obce navrhovat a nadále prosazovat.

 

4. Zveřejníme všechny smlouvy obce s dodavateli

Na internetu zveřejníme obsah všech obecních smluv s dodavateli, aby měl každý přehled a kontrolu nad obsahem, právy a povinnostmi ze smluv vyplývajících. Tento návrh na dobrovolné zveřejňování smluv předložíme v rámci námi navrhované otevřenosti obce vůči jejím občanům.

 

5. Umožníme Vám spolurozhodování formou ankety nebo místního referenda

O důležitých projektech a investicích Vám umožníme spolurozhodovat formou ankety nebo v místním referendu, tak abychom skutečně znali Váš názor a preference většiny občanů. Nelze si jako zastupitelstvo či vedení obce přisvojit právo na rozhodování o investicích v řádu desítek milionů korun, a to jen na základě vítězství ve volbách. Zastupitelé jsou odpovědní, podle skládaného slibu, obci a jejím občanům! Měli by tedy znát a hlavně respektovat jejich přání a požadavky.

 

6. Obnovíme obecní diskusní fórum na internetu

Na internetu obnovíme zrušené diskusní fórum, které umožní diskusi s občany a mezi občany o tématech, která je zajímají a tíží. Nové diskusní fórum bude sloužit pro registrované a ověřené uživatele ke slušné diskusi a dotazům občanů, kterým některé informace chybějí. Aktuální rubrika „Dotazy občanů“ na internetových stránkách obce funguje ve stylu: „Zeptejte se nás soukromě na co chcete, my vám na co chceme veřejně odpovíme.“ Stav této rubriky s 1 -2 odpověďmi za měsíc jistě neodráží skutečný zájem a požadavky občanů. Pokračování této rubriky v tomto formátu není ani v souladu s naší navrhovanou otevřeností obce.

 

7. Zavedeme participativní rozpočet obce

Každoročně vyčleníme několik procent rozpočtu obce na výdaje pouze podle přímých navrhovaných přání obyvatel, o kterých následně budou moci sami hlasovat a plnit si tak přání svoje nebo svých dětí.  Každý bude moci podávat své návrhy, co za danou částku zrealizovat. Pak občané města v hlasování rozhodnou, které projekty obec zrealizuje. Participativní rozpočet, který je jedním z projektů vznikajících v rámci naší navrhované otevřenosti obce, umožní občanům rozhodování o veřejných financích a další rozvoj občanské společnosti.

 

 

Bezpečnost

 

8. Zajistíme oddálení plánované propojky dálnic D7-D8 mimo katastr obce včetně zrušení krajem navrhované podoby sjezdu do centra obce!

Respektujeme a plně podporujeme stanovisko občanů z místního referenda, kterým občané zcela jasně odmítli navrhovanou trasu propojky dálnic D7-D8 v těsné blízkosti obce, která navíc navrhovala poslední sjezd do centra Prahy přes centrum naší obce. Tato varianta bohužel neplní ani očekávání na snížení provozu a hluku na hlavních ulicích v obci (Pražská, Kladenská, Roztocká). Proto budeme nadále s pomocí dalších zákonných kroků bránit této trase a budeme aktivně prosazovat trasu, která jednoznačně zlepší kvalitu života všech občanů Velkých Přílep.

 

9. Navrhneme projekt výstavby skutečného obchvatu obce ke snížení intenzity dopravy v centru

Jediným smysluplným řešením pro všechny občany Velkých Přílep je skutečný a plnohodnotný obchvat Velkých Přílep, který vyvede veškerou tranzitní dopravu mimo obec, zejména mimo ulici Pražskou, Kladenskou a Roztockou. Navrhneme vypracování projektové dokumentace k obchvatu Velkých Přílep, který bude v dostatečné vzdálenosti od obydlených částí obce.

 

10. Vybudujeme chybějící chodníky zejména na Kladenské, Roztocké, Svrkyňské, Podmoráňské a Pražské ulici

Zajištění bezpečné cesty pro chodce do svých domovů považujeme za naprosto základní požadavek na vedení obce, který budeme po projednání a v souladu s požadavky dotčených obyvatel prosazovat jako jednu ze základních potřeb obyvatel. Je ostudou obce, že se její občané nemohou dostat do svých domovů po bezpečném chodníku a musí se obávat o svoje bezpečí při každodenní cestě domů.

11. Nainstalujeme úsekové radary na měření rychlosti

Na spoustě míst v obci jsou z bezpečnostních důvodů instalovány značky na snížení povolené rychlosti vozidel. Řidiči však bohužel tyto značky z velké části nerespektují a vedení obce k této situaci doposud jen nečinně přihlíží. Jediné funkční zařízení, které usměrní neukázněné řidiče, jsou měřící úsekové radary s kamerovým systémem, který zajistí okamžité pokutování těchto neukázněných řidičů. Jde o úseky na kritických místech v obci, jako je škola, přechody pro chodce, vjezdy do obce apod.

 

12. Nainstalujeme dynamické váhy na přetížená auta

Obec i kraj investuje každoročně velké finanční prostředky do oprav silnic, zcela však chybí následná kontrola zejména přetížených nákladních automobilů. Naše silnice II. a III. kategorie nejsou pro těžká nákladní auta přizpůsobena a opravené silnice opět velmi brzy zničí. Na některých místech v obci jsou instalovány značky zakazující vjezd nákladních vozidel např. nad 3,5t či 7,5 tuny, které bohužel často řidiči nákladních vozidel nerespektují. Existující dynamické vážné systémy umožňují zvážit vozidla bez nutnosti jejich zastavení a pomocí kamerových systémů určit ihned majitele vozu včetně jejich pokutování za přetěžování silnic a mostů. Jedině touto metodou je aktuálně možné tyto, velmi často pouze projíždějící, nákladní automobily dostat tam kam patří tj. na dálnice a silnice I. kategorie, které jsou na tato nákladní vozidla svou konstrukcí připravena a přizpůsobena.

 

13. Podpoříme posílení Obecní policie

Budeme se zasazovat o rozšíření personálních a materiálních kapacit Obecní police Velké Přílepy, aby byla schopna efektivně zajistit klid občanů a bezpečí v obci. Současný stav, kdy má Obecní policie pouze dva strážníky a zcela nefunkční internetové stránky pro zjištění kontaktu na ně, je zcela neuspokojivý a dlouhodobě neudržitelný. Zvláště jestliže má vykonávat službu i v okolních obcích.

 

Služby a rozvoj obce

 

14. Zajistíme výstavbu chybějící tělocvičny pro základní školu!

Pět set žáků základní školy a ostatní obyvatelé si již dlouho zaslouží skutečné zázemí pro sportovní vyžití. Tuto nepochybně potřebnou investici nelze neustále odsouvat do budoucna a čekat až budou vypsány nějaké dotace nebo až si na tuto investici obec našetří nebo až bude vypsána a vyhodnocena architektonická soutěž na nové centrum obce. Je ostudou vedení obce, že přes opakované předvolební sliby, žáci školy a ostatní sportovní nadšenci musí stále cvičit v obecním tanečním sále restaurace U Korychů! Někdy dokonce musí cestovat za sportem do okolních obcí, jako jsou Úholičky nebo Roztoky, kde dávno toto zázemí pro celoroční sportování mají k dispozici!

 

15. Zastavíme současné plány na výstavbu nového obecního úřadu, místo toho zřídíme obecní byty pro potřeby školy, obecní policie, invalidů či seniorů

Současné vedení obce, se po zakoupení č.p. 130 na Pražské ulici, kde býval obchod, marně snaží o smysluplné využití tohoto domu. Minimální vybírané nájemné nestačí ani na pokrytí udržovacích nákladů. Nápad na rozšíření kanceláří obecního úřadu rekonstrukcí této budovy je zcela v rozporu s potřebami občanů obce, kteří si jistě dokáží představit utratit desítky milionů korun jinak a smysluplněji. Stavět větší úřady pro více úředníků není jistě přáním občanů. Dlouhodobě chybějící obecní byty umožní příchod nových učitelů, policistů, lékařů či lékárníků nebo mohou sloužit invalidům či seniorům.

16. Rozšíříme nabízené sociální služby pro seniory

Jak se umíme postarat o seniory a nemohoucí je vizitkou každé společnosti. Zajištění rozvozů kvalitní stravy a sociální domácí péče je předpokladem spokojeného života seniorů, kterými všichni jednou budeme.

 

17. Zavedeme granty pro lékaře a lékárny v obci

Vyčleníme část rozpočtu obce na podporu chybějících lékařských a lékárenských služeb, které v obci citelně schází. Chybí zde zejména dětský lékař, a to zde žije přes 850 dětí do patnácti let věku.

 

18. Zřídíme sběrný dvůr pro občany Velkých Přílep

Kromě třídění domovního odpadu určíme místo pro trvalé odkládání nebezpečného a velkoobjemového odpadu.

 

19. Zavedeme svoz bioodpadu ze zahrad zdarma

Každému majiteli biopopelnice zajistíme odvoz bioodpadu zdarma a ukončíme nespravedlivé, neefektivní a nevzhledné rozmísťování kontejnerů v obci, které stačí jen na několik hodin a jen pro nejbližší okolní domy. Obdobný systém již úspěšně funguje např. v Libčicích nad Vltavou či v Tuchoměřicích.

 

20. Umožníme vyřídit veškerou obecní agendu elektronicky jako v bance

Ukončíme stav, kdy je nutné s každým dokumentem či platbou za popelnice nebo za psa chodit na obecní úřad. Tyto záležitosti bude možné vyřídit i na dálku, přes internetové stránky obce a zabezpečenou platební bránu.

 

21. Zavedeme skutečný grantový program pro spolky, sdružení a sportovní aktivity v obci

Vyčleníme větší část rozpočtu obce na podporu spolkového života a sportovních aktivit, která je v současné době na žalostně nízké úrovni, která neodpovídá představám o podpoře a využití volného času dětí i dospělých.

 

22. Učiníme kroky k zavedení přímé autobusové dopravy k Lidlu v Horoměřicích  a  k Zemědělské univerzitě v Praze na Suchdole!

Ve spolupráci s okolními obcemi prosadíme zavedení chybějící přímé autobusové linky umožňující cestování např. studentům do Prahy na Suchdol a nákup potravin v nedalekém supermarketu Lidl v Horoměřicích.

 

23. Zasadíme se o zachování současného rázu zemědělské krajiny bez rozšiřování skladovacích areálů v okolí 

Pomocí územního plánu obce budeme bránit rozšiřování stále většího záboru zemědělské půdy nevzhlednými sklady, které dělají již dnes z okolních obcí sklad Evropy se všemi dopravními a ekologickými důsledky.

 

24. Omezíme novou developerskou výstavbu bez posílení veřejných služeb

Nepovolíme v územním plánu a plánovacích smlouvách novou developerskou výstavbu bez zřízení a zajištění chybějících služeb pro současné občany.

 

25. Budeme intenzivně využívat Evropské i národní dotace pro rozvoj obce

Lepším využitím dotací můžeme rychleji zlepšit chybějící infrastrukturu obce, jako jsou chodníky, rozvody a zásobníky vody, ale i sportoviště a cyklostezky.

 

26. Podpoříme vznik nových rekreačních a odpočinkových míst v obci

Ještě stále je ve Velkých Přílepech spousta neudržovaných a zanedbaných míst, které stojí za to revitalizovat a dát jim nové využití.

 

Velké Přílepy dne 7.9.2018