Naše aktuální činnost spočívá v kontrole vedení obce Velké Přílepy, Stavebního úřadu Velké Přílepy, nadřízené obce Černošice a Krajského úřadu Středočeského kraje.

Kontrolujeme zejména nezákonnost postupů těchto úřadů a ignorování názoru veřejnosti, a to při prosazování trasy propojky dálnic D7-D8, provozu skládky Úholičky, vlivu provozu letiště Václava Havla, ochraně vodních zdrojů a jiných činnostech.

Na základě zákona o svobodném přístupu k informacím požadujeme doložení informací, které by dle našeho názoru měly být zveřejňovány, aniž by o ně musel kdokoliv žádat. Pravidelně zveřejňujeme informace o rozsahu nemoci COVID-19 v našem okolí.

 

Propojka dálnic D7-D8

Stavba „Přeložka silnice II/240 (D7 – D8) – úsek mezi dálnicí D7, dálnicí D8 a silnicí II. třídy č. II/101“ je záměr, který vzhledem k nedokončené severní části Pražského okruhu Ruzyně – Suchdol – Březiněves vzbuzuje velkou pozornost mezi občany. Na obranu proti této stavbě v těsné blízkosti obydlí, byla již v roce 2015 sepsána Petice, která byla podepsána 235 občany Velkých Přílep, vznikly i internetové stránky iniciátorů petice http://www.obchvatprilep.websnadno.cz/, kde jsou podrobně popsány všechny kroky a důvody pro oddálení plánované trasy od obce, které jsou zcela jednoduše technicky v území proveditelné.

V roce 2015 byl občany žijícími ve Velkých Přílepech založen Spolek Kamýk, který má v předmětu činnosti Ochranu přírody a krajiny v obci a v okolí obce Velké Přílepy a Zdravý rozvoj území a dopravy v obci a v okolí obce Velké Přílepy.

Dne 22. 6. 2017 byla na odbor územního plánování MěÚ Černošice podána Námitka zástupce veřejnosti proti trase koridoru propojky dálnic v územním plánu obce Velké Přílepy, kterou podepsalo 333 občanů Velkých Přílep.

Dne 26.6.2017 byl podán obecnímu úřadu Návrh na konání místního referenda o této stavbě v katastru obce Velké Přílepy, který byl podepsán 513 platnými podpisy občanů tj. 25 % oprávněných osob obce. 

 

Zastupitelstvo obce Velké Přílepy dne 14.8.2017 nerespektovalo zákon ani vůli občanů a odmítlo svým usnesením vyhlásit požadované referendum přes 513 platných podpisů občanů obce.

 

Z tohoto důvodů se Přípravný výbor okamžitě obrátil na Krajský soud v Praze se žalobou na vyhlášení referenda, který je 21.9.2017 vyhlásil zcela v souladu s požadavky občanů. Porušení zákona ze strany zastupitelstva obce tak bylo soudním rozhodnutím překonáno.

 

Ve dnech 20. - 21.10.2017 proběhlo po vyhlášení Krajským soudem v Praze, usnesení 43 A 1/2017 historicky první referendum v obci Velké Přílepy, kde 71,8% voličů platně a závazně odmítlo plánovanou trasu koridoru přes katastry obce Velké Přílepy, kterou se investor snaží nyní tímto návrhem Územního opatření vedení Krajského úřadu opět v území fixovat a to bez ohledu na projednávané a požadované variantní řešení v rámci procesu EIA.

Výsledky referenda:

  • Většina hlasujících občanů Velkých Přílep (71,8 %)  NESOUHLASÍ s výstavbou přeložky silnice II/240 (propojení dálnic D7 - D8) přes katastry obce Velké Přílepy a se zanesením koridoru pro tuto přeložku do územního plánu obce. 
  • Většina hlasujících občanů Velkých Přílep (80,23 %) NESOUHLASÍ s výstavbou sjezdu z přeložky silnice II/240 (propojení dálnic D7 - D8), který přivede dopravu do Kladenské ulice a dále do centra obce Velké Přílepy.​

   

Předmětná stavba je tedy pro občany velkým tématem a týká se jejich každodenního života, protože jde o největší dopravní stavbu v historii obce a její dopad na kvalitu života tak bude zcela zásadní a trvalý. Obec Velké Přílepy je dle prosazované varianty KÚSK jedinou obcí na trase, kde by, jak vyplývá z Dokumentace EIA, došlo plánovaně ke zvýšení hluku na páteřní komunikaci ulice Pražská, místo aby bylo dosaženo hlavního účelu stavby, a to odklonění dopravy z centra obce. Z hlediska počtu obyvatel jde o největší obec na takto chybně trasované silnici. S tímto negativním dopadem na obec tak její obyvatelé zcela logicky v závazném referendu nesouhlasili, nesouhlasí a dále souhlasit nebudou.

Je tedy jednoznačné, že jde o medializovaný, politicky významný, velmi rozsáhlý a kontroverzní záměr s masivní účastí veřejnosti v řízení, kde se bohužel i zastupitelé krajského úřadu zaujatě a nepravdivě vyjadřují, že trasa je dohodnuta s obcemi a předjímají tak nezávislé rozhodnutí v procesu EIA.              

reportáži České televize ze dne 17.8.2017 se tak vyjadřoval i pan František Petrtýl, člen rady a radní pro dopravu Středočeského kraje, poslanec Poslanecké sněmovny PČR a spolumajitel několika stavebních firem, čímž byla dotčena předpokládaná nezávislost zaměstnanců KÚSK, což se v tomto návrhu Územního rozhodnutí opět projevuje.

 

Námitka systémové podjatosti v procesu EIA

Nerespektování faktických připomínek, námitek a nesouhlasných stanovisek obcí, spolků, zástupců veřejnosti i občanů, vede do budoucna pouze ke sporům v následných řízeních, které rozhodně nepovedou k realizaci uvedené silnice, ale k opakovaným žalobám a rušení nezákonných stanovisek a rozhodnutí. Tímto přístupem tak KÚSK získá několik měsíců v této fázi rozhodování, ale ztratí několik let v budoucnu. Je zcela nepochopitelné, že se KÚSK snaží jít cestou největšího odporu, místo aby hledal přijatelné kompromisní řešení, jak z hlediska životního prostředí, tak i z hlediska životních podmínek dotčených obcí a občanů. Vždyť najít nejvhodnější variantu plánované stavby se značným vlivem na životní prostředí je jedním z hlavních účelů procesu EIA, jehož průběh a výsledky KÚSK opakovaně nerespektuje, naopak zcela je ignoruje a brání tak řádnému a zákonnému porovnání a projednání jednotlivých požadovaných variant.

Zcela nevhodná je u záměru propojky D7 – D8 také zvolená metoda etapizace jednotlivých částí tohoto záměru, tzv. salámová metoda, která byla již v minulosti jako nepřípustná odmítnuta Nejvyšším správním soudem. Tato metoda použitá v EIA, územním i stavebním řízení tak brání např. napojení obchvatu Kralup na tuto silnici na jiném místě, než které bylo dříve zvoleno severně od Turska. Alternativní trasu ve svém stanovisku od počátku opakovaně požaduje obec Holubice, tj. trasu silnice vedenou východně od obce Tursko. Díky takto zvolené nepřípustné metodě se v budoucnosti může kraj dostat do situace, kdy bude vlastnit vykupované pozemky u obchvatu Kralup nad Vltavou, kdy tato II.etapa již má platné územní rozhodnutí s podmínkou zprovoznění pouze celé silnice od D7 k D8. Dále III. etapa od Kralup nad Vltavou po D8 a tato II. etapa stavby, jejíž trasa není dosud určena. Současně tak KÚSK již na výkupy pozemků II. etapy čerpá prostředky ze Státního fondu dopravní infrastruktury, jež bude muset v případě budoucí zmařené realizace výstavby kvůli nezákonnému úřednímu postupu, vracet zpět Státnímu fondu dopravní infrastruktury.

Již v minulosti docházelo opakovaně k ovlivňování zaměstnanců KÚSK i veřejného mínění ze strany vedoucích představitelů KÚSK a k jasnému protežování variant A a B1. Krajský úřad tak opakovaně prostřednictvím svých politických představitelů i specializovaného PR odboru kanceláře hejtmanky, tj. nejvyššího představitele kraje, veřejně staví do ilegality názory a vyjádření občanů v referendu ve Velkých Přílepech vyhlášeném Krajským soudem v Praze.

Dne 14.11.2017 vydala Česká tisková kancelář (ČTK) na základě vyjádření tiskové mluvčí Krajského úřadu pro Středočeský kraj Heleny Frintové tiskovou zprávu, ve které označila referendum v obci Velké Přílepy za nezákonné!!!

Následně byly citace o nezákonnosti referenda ve Velkých Přílepech o silnici II/240 převzaty i jinými médii. Např. Českým rozhlasem Zpráva o nezákonnosti referenda  a také Českou televizí, kde byla tato nepravdivá tvrzení Středočeského kraje reportérem Jiřím Václavkem několikrát opakována v pořadu Hyde Park dne 15.11.2017. 

Tyto Středočeským krajem zveřejněné informace jsou nepravdivé a diskreditují Přípravný výbor referenda ve Velkých Přílepech a vzbuzují v obyvatelích Velkých Přílep nepříjemné pocity a obavy, že se účastnili nezákonné akce. Tyto nepravdivé informace již byly dříve vyvráceny Krajským soudem v Praze v odůvodnění usnesení 43 A 1/2017-50 ze dne 21.9.2017. Ze strany Krajského úřadu dosud, přes náš požadavek, nedošlo k omluvě ani k dementování zveřejněné nepravdivé zprávy ČTK, na kterou jsme Krajský úřad již dne 17.11.2017 upozornili.

Na základě podané Námitky systémové podjatosti Spolku Kamýk ze dne 16.9.2017 doplněných o tyto pozdější události, bylo přijato usnesení Ministersva životního prostředí, kterým se pověřuje k projednání a vydání závazného stanoviska EIA, dle § 9a odst. 1 zákona o posuzování k záměru „Přeložka silnice II/240 (D7 – D8) – úsek mezi dálnicí D7, dálnicí D8 a silnicí II. třídy č. II/101“, kód záměru STC1945, Magistrát hlavního města Prahy, odbor ochrany prostředí.

Ve fázi vrácení dokumentace EIA k přepracování byl tedy tento záměr Ministerstvem životního prostředí odňat KÚSK Odboru životního prostředí a zemědělství a zajištění procesu EIA bylo dne 21.12.2017 delegováno na jiný správní orgán, čímž bylo námitce podjatosti Spolku Kamýk fakticky vyhověno. Uvedené usnesení MŽP bylo doručeno KÚSK dne 21.12.2017. Tato informace je uvedena i v poznámce na portále Cenia. EIA - kód záměru STC1945

 

Nová doplněná dokumentace již tak byla po odejmutí Středočeskému krajskému úřadu zveřejněna dne 24.5.2018 na portále Cenia EIA - kód záměru PHA1073 Magistrátem hlavního města Prahy. Občané a dotčené obce se tak mohli k této nové ale ve svém významu nezměněné dokumentaci vyjádřit do 21.6.2018. 

Na základě našeho dotazu jsme se z obecního úřadu Velké Přílepy dozvěděli, že k této dokumentaci vyjádření nepodal žádné! A to i přes závazné výsledky referenda, které rozhodlo o nepřípustnosti variant trasy propojky vedoucí přes katastr obce! 

 

PROSADILI JSME OBCHVAT VELKÝCH PŘÍLEP DO DOKUMENTACE PROPOJKY DÁLNIC D7-D8!

Dne 19.9.2018 bylo na základě námi podaných námitek rozhodnuto o vrácení dokumentace vlivu na životní prostředí EIA propojky dálnic D7-D8 k novému projednání! Podařilo se tak docílit prvního kroku v celé řadě nutných dalších návazných kroků.

Bylo zde rozhodnuto o doplnění dokumentace o podrobné posouzení jižního Obchvatu Velkých Přílep! Obchvat je jediným smysluplným řešením pro všechny občany Velkých Přílep, který vyvede veškerou tranzitní dopravu mimo obec, místo dosud nesmyslně zvažovaného sjezdu do Kladenské ulice.

Oponentní zpracovatel posudku požaduje, aby bylo detailně:

1) nově zdůvodněno neposouzení varianty C - kolem nádraží Noutonice 

2) nově posouzeno možné napojení a výstavba jižního obchvatu Velkých Přílep

Obojí jsme prezentovali a žádali již před 1,5 rokem na veřejném projednání v kině (CVA). Teď se konečně podařilo, že je tato dokumentace požadována i oponentem v jeho posudku. Tím se našimi požadavky konečně, jednoduše řečeno, "nahoře začali vážně zabývat".

Úplnou dokumentaci k Posouzení vlivu na životní prostředí (EIA) najdete v informačním systému EIA.

Další (již třetí) doplněná dokumentace EIA o jižní obchvat Velkých Přílep byla zveřejněna dne 6.5.2019 k vyjádření veřejnosti na adrese https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA1073.

Vzdálenost prosazované varianty B je od hustě obydlené části obce Velké Přílepy jen 210 m západním směrem, což je nejméně na celé trase tohoto záměru. Navíc jde o oblast, kde z 80% převažuje západní proudění, díky kterému půjdou všechny emise uvažovaného záměru přímo na obec Velké Přílepy. Již od roku 2015, tj. od předložení záměru požadujeme posun trasy za hranici katastru Kamýk u Velkých Přílep.

Varianta C okolo nádraží Noutonice nebyla Krajským úřadem do posouzení EIA opět předložena.

Na tyto nedostatky a velké množství procesních porušení zákona jsme upozornili i na následném Veřejném projednání záměru dne 30.7.2019.

Přes všechny námitky veřejnosti vydal Magistrát hl.m. Prahy dne 12.12.2019 souhlasné stanovisko posuzování vlivu na životní prostředí k tomuto záměru.