Bod jednání číslo 5 - Kvalitní podzim života  

Průvodní dopis      Vzor smlouvy       Rozsah péče VP 2018    Rozsah péče VP 7/2019     Seznam klientů VP


Bod jednání číslo 6 - Plánovací smlouva - OC Přílepy

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Velké Přílepy po projednání schvaluje předloženou smlouvu o budoucí plánovací smlouvě mezi OC Přílepy s.r.o. IČ: 29159075 a obcí. Přílohou této smlouvy je Plánovací smlouva č. II. mezi OC Přílepy s.r.o. IČ: 29159075 a obcí řešící základní spolupráci investora a obce při realizaci projektu "K Tursku - II.etapa".

Situace záměru     Smlouva o smlouvě budoucí     Situace infrastruktury       Odhad nákladů investora na infrastrukturu      Plánovací smlouva  


Bod jednání číslo 7 - Obecně závazná vyhláška o zrušení vyhlášky č. 1/2019

Vyhláška 1/2019 dle přiloženého rozboru neodpovídá výkladu MV ČR.

Právní rozbor vyhlášky č. 1/2019     Vyhláška č. 1/2019     Obecně závazná vyhláška č.2/2019


Bod jednání číslo 8 - Sazebník obce

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Velké Přílepy po projednání schvaluje předložený ceník úhrad za zřízení věcných břemen na nemovitostech ve vlastnictví obce Velké Přílepy s platností od 4.9.2019.

Ceník úhrad za věcná břemena


Bod jednání číslo 9 - Schválení postupu výběru dodavatele energií pro obec 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce po projednání pověřuje Radu obce ke schválení výsledků poptávkového řízení na dodavatele energií (elektrické energie a plynu) pro obec na období 2020 - 2021.

Poptávkové řízení na dodávky energií


Bod jednání číslo 10 - Záměr prodeje pozemků 558/1 a 560 v k.ú. Statenice a koupě par. č. 275 k.ú. Kamýk u Velkých Přílep 

Zastupitelstvo obce Statenice na svém zasedání dne 26.6. 2019, usnesením č. 77/26.6/19 schválilo záměr prodej a odkup pozemků v obci Velké Přílepy.

Prodej - pozemek p.č. 275 o výměře 105 m², ostatní plocha, ostatní komunikace, zapsaném na LV 623 v k.ú. Kamýk u Velkých Přílep.

Odkup - pozemků p.č. 367/5 o výměře 1346 m², ostatní plocha, ostatní komunikace a p.č. 287/5 o výměře 1170 m², ostatní plocha, jiná plocha oba v k.ú. Velké Přílepy.

Odkup - pozemků 558/1 o výměře 731 m², trvalý travní porost a p.č. 560 o výměře 173 m², trvalý travní porost, oba zapsané na LV 908 pro k.ú. a obec Statenice

Znalecký posudek     Dopis StateniceBod jednání číslo 11 - Žádost o povolení a vydání vyjádření k projektu přípojky IS parc. č. 182/218 a 182/300 k.ú. Kamýk u V. Přílep - smlouva o spolupráci 

Koordinační situace     Plánovací smlouva     Průvodní zpráva


Bod jednání číslo 12 - Vyhlášení dodatečné výzvy Dotačního programu 2019 obce

Zastupitelstvo se dohodlo na dodatečné podpoře společenského života v obci s názvem "Dodatečný dotační program". Principem je rozdělení zůstatku financí z rozpočtu obce určených na dodační program 2019.

Průvodní dopis k dodatečné výzvě

Smlouva o dotaci - jednorázová      Dotační program - jednorázová akce      Žádost o dotaci jednorázová

Smlouva o dotaci - spolky              Dotační program podpora spolků           Žádost o dotaci spolky


Bod jednání číslo 13 - Dodatek zřizovací listiny ZŠ Velké Přílep

Dodatek č. 7 zřizovací listiny


Bod jednání číslo 14 - Navýšení neinvestičního příspěvku ZŠ Velké Přílepy

Žádost o navýšení příspěvku ZŠBod jednání číslo 15 - Rozpočtové opatření č. 8 rozpočtu obce Velké Přílepy na rok 2019

Rozpočtové opatření č. 8


Bod jednání číslo 16 - Smlouva o výpůjčce

Smlouva o výpůjčce č.p. 130Bod jednání číslo 17 - Havárie dešťové kanalizace - ul. Pražská

Rada obce schválila na svém jednání dne 6.8.2019 uzavření smlouvy s firmou Petr Kožený, s.r.o. na opravu havarijního stavu dešťové kanalizace v ulici Pražská. Havarijní stav byl zjištěn při zahájení zemních prací ČEZ v rámci stavby Přípojka NN pro Polyfunkční dům. S ohledem na probíhající práce ČEZ a práce na křižovatce SSZ bylo nutno provést opravu havarie bezodkladně. Smlouva byla podepsána a probíhá oprava havarijního stavu. 

Smlouva dešťová kanalizace havárie


Bod jednání číslo 18 - Dopravní situace v areálu "ARI" 

Vyhodnocení ankety ARI


Bod jednání číslo 19 - Různé

BUS  Velké Přílepy - Suchdol  -  Cena cca 110 000,- Kč/měsíc.

Linka 409_Prilepy-Suchdol

Linka 409 Trasa


Bod jednání číslo 21 - Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti IV-12-6017798 Velké Přílepy čp. 733 - kNN, úprava TS 

V roce 2015 byla uzavřena smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-6017798/001, Velké Přílepy čp. 733 - kNN, úprava TS. Nyní byla předložena k projednání smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti IV-12-6017798 Velké Přílepy čp. 733 - kNN, úprava TS, která vychází ze smlouvy budoucí. 

Smlouva o zřízení věcného břemene     Smlouva o uzavření budoucí smlouvy 2015