Prodej pozemku st. 728 - pod trafostanicí       Záměr prodeje pozemku st. 728

Bezúplatný převod pozemků - Pražská, Kladenská      Geometrický plán č. 803-31/2018     Geometrický plán č. 804-30/2018     

Koupě části pozemku st. 63a a parc. č. 164/2 pod komunikací – ul. Nová - Geo. plán

Návrh usnesení - ul. Nová

Žádost o dotaci – Přemyslovské střední Čechy o.p.s.

CIB Property s.r.o. - darovací smlouva Sukova

CIB property s.r.o. - návrh úpravy vztahů      Geometrický plán      

CIB Property s.r.o. - nájemní smlouva GasNet

CIB Property s.r.o. - kupní smlouva ulice Smetanova a Dvořákova

Dražba pozemků k.ú. Kamýk 51/3, 51/6, 51/7 - 986 m2

Poptávka - stání popelnice ulice Okružní

Výběrové řízení - Traktor

Odstranění havarijního stavu splaškové kanalizace   VaK Beroun rozpočet

Změna trasy linky 316 - Lidl návrh usnesení

Odpisový plán obce 2019

Účetní závěrka 2018 - usnesení      Příloha účetní závěrky 2018     

Rozvaha 2018     Výkaz zisku a ztráty 2018

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření - KÚSK   Inventarizační zpráva 2018

Souhlas s připojením na vodovod - ulice Nová

Rozpočtové opatření č. 4

Návrh usnesení - jednací řád           Zdůvodnění usnesení - jednací řád         Jednací řád       

Žádost o stanovisko Kladenská 20 

Přílepské vyhlídky - návrh usnesení

Přílepské vyhlídky